Motie Biodi­ver­siteit in alle deel­ge­bieden Rondje Stad­s­eiland


15 september 2022

Motie 255/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, ter bespreking van het raadsvoorstel Ontwikkelkader Rondje Stadseiland,

Constaterende dat:

 1. In het rondje stadseiland wordt nieuw groen aangelegd,
 2. Er een biodiversiteitscrisis is: de soortenrijkdom en de veerkrachtigheid van ecosystemen gaan in rap tempo achteruit,
 3. Het Rondje Stadseiland mogelijk pas in 2035 helemaal gerealiseerd is,

Overwegende dat:

 1. De biodiversiteit, ecologische verbindingen, kenmerken van het ecosysteem en kansen hiervoor per deelgebied kunnen verschillen en over 13 jaar anders kunnen zijn dan nu,
 2. Het daarom zinvol is om per deelgebied nauwkeurig in kaart te brengen welke kansen en mogelijkheden er zijn om de biodiversiteit te versterken en vergroten,
 3. De raad over de uitwerking per deelgebied geïnformeerd wordt (via IPvE's en MPR),

Draagt het college op:

 1. Per deelgebied de biodiversiteit maximaal te benutten door:
  1. Voor elk deelgebied in kaart te brengen welke soorten er voorkomen en hoe deze versterkt kunnen worden, en voor welke soorten het gebied kansrijk is en hoe deze soorten gefaciliteerd kunnen worden;
  2. In elk deelgebied insecten te faciliteren door in te zetten op nectarrijke bermen en daarop afgestemd maaibeleid (zoals bijvoorbeeld kleurkeur) en indien van meerwaarde het realiseren van verblijfplaatsen zoals een bijenburcht;
  3. Daarbij ook tijdelijke maatregelen die op korte termijn een impuls geven aan de biodiversiteit niet te schuwen;
 2. In de uitwerking van de verschillende deelgebieden in IPvE’s en het duurzaamheidsverslag de raad ook te informeren over de kansen en plannen voor de biodiversiteit,

En gaat over tot de orde van de dag

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Rachel Heijne, GL
Bina Chirino, CU


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Lees onze andere moties

Amendement Biodiversiteit in het ontwikkelkader Rondje Stadseiland

Lees verder

Motie Blijf Utrechtse lokale media ontwikkelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer