Motie Blijf Utrechtse lokale media ontwik­kelen


19 september 2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Subsidie licentie lokale omroep Utrecht,

Constaterende dat:

  1. Het college voorstelt het advies van de commissie Daalmeijer te volgen en dit advies de basis is voor het voorliggende voorstel;
  2. Met dit advies een nieuwe start wordt gemaakt met de ontwikkeling van lokaal mediabeleid;
  3. Onderdeel van het advies van de commissie Daalmeijer is dat bij de ontwikkeling van nieuwe lokaal mediabeleid sprake moet zijn van een groeimodel;
  4. Het Rijk er naar streeft om de financiering van de lokale media in 2025 over te nemen;

Overwegende dat:

  1. Er de komende jaren een unieke kans ligt om het lokale media beleid verder te ontwikkelen en vorm te geven in lijn met de ontwikkeling van de stad;
  2. Met de ontwikkeling van een sterke herkenbare lokale omroep een goede uitgangspositie wordt geboden voor het moment dat er sprake zal zijn van Rijksfinanciering;

Draagt het college op:

  1. De nieuwe start met het lokale mediabeleid daadwerkelijk te zien als een groeimodel;
  2. Te investeren in, en ruimte te bieden voor, de verdere ontwikkeling van de Utrechtse lokale media in overleg met de betrokken partners;
  3. Daarbij gebruik te maken van onafhankelijk advies en evaluatie;
  4. De raad jaarlijks te informeren over verdere ontwikkeling en mogelijke bijsturing;

En gaat over tot de orde van de dag.


Bert van Steeg, CDA Utrecht
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen