Amen­dement Bomen­behoud Strijk­viertel


28 mei 2020

Amendement 42/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 mei 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Strijkviertelpark,

Constaterende dat:

  • In het bestemmingsplan wordt gesteld dat er 37 bomen op het terrein staan en dat die dus gekapt moeten worden;
  • Er nog niet definitief bekend is hoe het terrein ingedeeld gaat worden en waar gebouwen komen te staan;
  • De betreffende bomen allemaal tegen de rand van het plangebied staan;
  • Bomen kunnen bijdragen een prettige leef- en werk omgeving;
  • De ondernemer 26 nieuwe bomen zou willen terugplanten in zijn plannen;
  • De uitgevoerde boominventarisatie in de inleiding stelt dat uitgangspunt is de wens dat de bomen gekapt worden (Buro Maerlant, 2018. Bijlage bij bestemmingsplan);

Overwegende dat:

Behoud van deze 37 bomen niet uitsluit dat er nog meer bomen bij mogen komen in dit gebied;

Het goed mogelijk is dat de indeling van het nieuwe bedrijvenpark Strijkviertel geen bebouwing krijgt op precies de locatie van deze 37 bomen;

Het daarom voorbarig is te stellen dat deze bomen gekapt dienen te worden en dit mogelijk in strijd is met staand beleid;

de huidige indeling laat zien dat een indeling van de locatie mogelijk is zonder precies op de plek van deze bomenrij te bouwen;

Besluit:

Aan beslispunt 4 van het raadsvoorstel toe te voegen:

Het bestemmingsplan Strijkviertelpark vast te stellen, met dien verstande dat, om te waarborgen dat er niet voorbarig en onnodig bomen gekapt gaan worden, de tekst over bomen als volgt aan te passen:

o In paragraaf 2.3.2.2.2 van de toelichting, onder het kopje ‘Plangebied’, de woorden: “In het plangebied bevinden zich bomen die voor de herontwikkeling gekapt zullen worden.” te verwijderen en te vervangen door:

In het plangebied bevinden zich 37 bomen die, voor een deel, vooralsnog niet in de weg staan voor het toevoegen van bebouwing. Bij het ontwerpen van de indeling van het plangebied kan rekening gehouden worden met de locatie van deze bomen, en zouden bovendien nog meer bomen toegevoegd kunnen worden aan het plangebied.

In paragraaf 5.10, onder het kopje ‘Bomenparagraaf’, de woorden:

“Vanwege de voorgenomen herontwikkeling kunnen niet alle bomen behouden blijven. Het overgrote deel van de bomen is in een matige tot slechte conditie. Dit is dan ook de reden dat deze bomen niet verplant kunnen worden.” te verwijderen en te vervangen door:

Van de 37 bomen hebben er 6 een slechte conditie, 23 een matige conditie en 7 een goede conditie. De bomen lijken voor een deel vooralsnog niet in de weg te staan voor het toevoegen van bebouwing. Dat sommige bomen dicht op elkaar staan of vergroeid zijn met een hekwerk, maakt verplanten niet mogelijk. Behoud van de bomen op de plek waar ze staan is wel een mogelijkheid.

In paragraaf 5.10, onder het kopje ‘Bomenparagraaf’, de volgende woorden te verwijderen:

“Dit betekent dat alle bomen gekapt moeten worden. Van de 37 bomen, hoeft er voor 11 bomen geen omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De eigenaar heeft aangegeven dat alle te kappen bomen waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden, dat zijn 26 bomen, worden gecompenseerd door in het plangebied minimaal een gelijk aantal nieuwe bomen te planten. Conclusie De te kappen bomen waarvoor een omgevingsvergunning voor nodig is worden gecompenseerd. Het aspect bomen vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan.”

en te vervangen door:

Conclusie In beginsel wordt bomenkap voor bouwwerkzaamheden zoveel mogelijk vermeden. Het uitgangspunt is dat de bomen zo veel en zo lang mogelijk behouden blijven, zolang het uiteindelijke ontwerp van de inrichting en de bouw daarvan dit toelaten. Indien ontwerp en inrichting dit niet toelaten en er alsnog gekapt wordt, worden bomen waarvoor bij een vergunningplicht geldt voor het kappen, gecompenseerd in het plangebied.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Floor de Koning, GroenLinks
Gertjan te Hoonte, VVD
Hind Dekker-Abdulaziz, D66


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, VVD

Tegen

SBU, PvdA

Lees onze andere moties

Motie Benoem stedelijke hoofdgroenstructuur in toekomstige omgevingsvisies van deelgebieden

Lees verder

Motie Naamgeving bedrijventerrein Strijkviertel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer