Motie Benoem stede­lijke hoofd­groen­structuur in toekom­stige omge­vings­visies van deel­ge­bieden


28 mei 2020

Motie 79/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 28 mei 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel Vaststelling omgevingsvisie Lunetten,

Constaterende:

  • Dat de stedelijke hoofdgroenstructuur hard nodig is voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en het verbinden van verschillende groene gebieden voor flora en fauna;
  • Dat in de Omgevingsvisie Lunetten niet volledig staat benoemd dat het gebied ten noorden van station Lunetten onderdeel is van de stedelijke hoofdgroenstructuur;
  • Het gemeentelijke groenstructuurplan met de groenstructuurkaart helder weergeeft waar belangrijke gemeentelijke groenstructuur zich bevindt, welke groene verbindingen belangrijk zijn en welke uitbreidingen hierop wenselijk zijn;
  • De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;
  • Een groene leefomgeving voor mens en dier in elke omgevingsvisie van een deelgebied een plek moet krijgen;

Overwegende:

  • Dat een robuuste hoofdgroenstructuur van belang is voor dieren, planten en mensen en er daarom bij ruimtelijke plannen rekening mee gehouden moet worden;
  • Dat de aanwezigheid van de stedelijke hoofdgroenstructuur en de gewenste uitbreidingen daarop in een omgeving essentiële informatie is voor een omgevingsvisie van een deelgebied en dat het ontbreken ervan in een omgevingsvisie van een deelgebied een onvolledig beeld van de omgeving schetst;
  • Dat kennis over de hoofdgroenstructuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijke plannen bijdraagt aan beschermen en versterken ervan;

Roept het college op:

  • Om in toekomstige omgevingsvisies van deelgebieden die volgen ná de Omgevingsvisie Lunetten de volledige aanwezigheid van de stedelijke hoofdgroenstructuur in het betreffende gebied te beschrijven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Leefbaarheid dier en natuur opnemen in toekomstige omgevingsvisies van deelgebieden

Lees verder

Amendement Bomenbehoud Strijkviertel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer