Amen­dement Bouwen in bestem­mingsplan Veld­huizen natuur-inclusief en dier­vrien­delijk


12 maart 2020

Amendement 40/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 maart 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern,

Constaterende dat:

o Hoofdstuk 3 van dit bestemmingsplan een uitgangspunt wordt voor algemene regels die met invoering van de omgevingswet voor de hele gemeente gaan gelden;

o In een steeds meer verdichtende stad het steeds belangrijker wordt om verblijfplaatsen voor vogels, vleermuizen, insecten en andere dieren te voorzien;

o In een steeds meer verdichtende stad en met het oog op klimaatadaptatie, groene daken, gevels en buitenruimte steeds belangrijker worden;

Overwegende dat:

o Er in de wijk Veldhuizen weliswaar niet (veel) meer gebouwd gaat worden, maar dit bestemmingsplan in het kader van de invoering van de omgevingswet als blauwdruk voor de hele stad gaat fungeren;

o De omgevingswet uitgaat van een “ja, mits” formulering;

o Het bestemmingsplan een goede plek is om eventuele initiatiefnemers voor bouwen eraan te herinneren dat bouwen mag, míts er rekening gehouden wordt met regels voor natuur-inclusief diervriendelijk bouwen;

Besluit:

o Het bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern vast te stellen, met dien verstande dat, om te waarborgen dat wanneer er gebouwd, verbouwd of gerenoveerd wordt dit diervriendelijk en natuur-inclusief gebeurt, de regels en de bijlage bij de regels als volgt worden gewijzigd:

-de regels onder 2 en 3 in lid 22.1 van artikel 22 worden beide aangevuld met de volgende zinsnede:

en de kenmerken van diervriendelijk en natuur-inclusief bouwen worden gehanteerd.

-aan artikel 21 wordt een derde lid toegevoegd dat luidt:

21.3 Diervriendelijk en natuur-inclusief bouwen

1. Een vergunning voor het bouwen wordt alleen verleend als gebouwd wordt met de kenmerken van diervriendelijk en natuur-inclusief bouwen.

2. De regel onder 1 is niet van toepassing op het perceel Van Lawick van Pabstlaan 1.

-Aan het document “Begrippen Bestemmingsplan Veldhuizen, bijlage 1 bij de regels”, wordt het begrip Diervriendelijk en natuur-inclusief bouwen toegevoegd dat luidt:

Diervriendelijk en natuur-inclusief bouwen:

Het bouwen op een zodanige manier dat rekening gehouden wordt met, en een bijdrage geleverd wordt aan de lokale biodiversiteit. Dit kan bijvoorbeeld door het inbouwen van nesten, schuilplaatsen en voedselplaatsen voor lokale soorten, het inpassen van groene daken en gevels en biodivers inrichten van de buitenruimte. Dit is binnen de gemeente beschreven in de Utrechtse Soortenlijst, het Meerjarengroenprogramma, de Nota dierenwelzijn en soortenmanagementplan diervriendelijk bouwen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, CU, D66, PvdA, VVD