Amen­dement Controle op gemeen­schap­pe­lijke rege­lingen is al inge­wikkeld genoeg


29 januari 2015

Amendement 1/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen in vergadering op 29 januari 2015 ter behandeling van het raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling VRU;

Constaterende dat:

  • In artikel 3.4 lid 5 van de VRU-regeling gesteld wordt dat een lid van het algemeen bestuur van de regeling, de burgemeester dus, geen inlichtingen aan de raad verstrekt en geen verantwoording aan de raad aflegt over zaken waarover binnen de VRU geheimhouding is opgelegd;
  • Uit artikel 16 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regeling volgt dat informatie waar geheimhouding op rust wél (onder geheimhouding) met de raad mag en moet worden gedeeld;
  • Het betreffende artikel uit de VRU-regeling dus in strijd is met de wet en met het democratiebeginsel;

Overwegende dat:

  • Artikel 3.4 lid 5 van de VRU-regeling daarmee ongeldig is en buiten toepassing dient te worden gelaten;
  • Het onwenselijk is om ongeldige artikelen in een gemeenschappelijke regeling op te nemen;
  • Er al zodanig beperkte democratische controle op gemeenschappelijke regelingen is, dat het van belang is geen twijfel te zaaien over welke controlerechten de raad heeft;
  • Met de afschaffing van de instemmingsplicht van Provinciale Staten sinds 1 januari j.l. de verantwoordelijkheid volledig bij de deelnemende raden ligt om strijd met recht of algemeen belang te voorkomen;

Besluit:

  • Beslispunt 2 van het raadsvoorstel Gemeenschappelijke regeling VRU als volgt aan te vullen: ”alsmede met uitzondering van artikel 3.4 lid 5 en er zorg voor te dragen dat de tekst van de regeling in overeenstemming wordt gebracht met de Wet gemeenschappelijke regelingen.”


Status

Aangenomen

Voor

S&S, PvdD, Stadsbelang, GL, PvdA, SP, D66

Tegen

CDA, CU, VVD