Motie Stop lucht­ver­ont­rei­niging, stop de Jaar­beurs­pleingarage


29 januari 2015

Motie 4/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 29 januari 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de Jaarbeurspleingarage,

Constaterende dat:

 • De financiële risico’s van zowel de bouw als de exploitatie van de Jaarbeurspleingarage door de gemeente zeer hoog zijn en de second opinion deze financiële risico’s nadrukkelijk onderstreept;
 • De luchtkwaliteit zal verslechteren door de verkeersaantrekkende werking van de Jaarbeurspleingarage met 750 parkeerplaatsen;
 • Economische belangen hier prevaleren boven de gezondheid van de Utrechter;
 • De bouw van de Jaarbeurspleingarage haaks staat op de doelstelling van het college om minder auto’s in de stad en het gebruik van alternatief vervoer, zoals OV en de fiets, te stimuleren;

Overwegende dat:

 • De argumenten voor het nut en de noodzaak van de Jaarbeurspleingarage voortkomen uit een Structuurplan Stationsgebied 2006, waarin het belang van autobereikbaarheid wordt benadrukt, maar dat nu bijna tien jaar later de focus verschoven dient te worden naar alternatieve vormen van vervoer nu de zeer slechte luchtkwaliteit binnen de gemeente Utrecht een groot probleem vormt;
 • Het college geen onverantwoorde beslissingen zou moeten nemen waarvan de financiële risico’s niet te overzien zijn;
 • Het college het voorzorgsprincipe zou moeten toepassen als de gezondheid van de Utrechter in het geding is.

Verzoekt het college:

 • Haar doelstelling voor gezonde lucht en het verder terugdringen van autogebruik in Utrecht door te zetten;
 • Haar verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie ten aanzien van het nemen van verstandige financiële beslissingen serieus te nemen;
 • Daadkrachtige beslissingen te nemen in lijn van deze doelstellingen en verantwoordelijkheden;
 • Daartoe af te zien van de bouw en de exploitatie van de Jaarbeurspleingarage.

En gaat over tot de orde van de dag

Eva van Esch (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

overigepartijen