Amen­dement De raad blijft aan zet bij de uitwerking Kadernota Cultuur­par­ti­ci­patie


16 juni 2022

Amendement 55/2022

Constaterende dat:

- De Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030 als een meerjarig uitvoeringsprogramma zal worden uitgewerkt waarbij beleidsinhoudelijke keuzes worden gemaakt binnen het besteedbare budget;

Overwegende dat:

- Er nu weinig zicht is op de exacte uitwerking van de Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030;

- De gemeenteraad verschillende wensen en bedenkingen heeft meegegeven voor het verder uitwerken van de beleidsdoelstellingen;

- Er nu weinig zicht is op financiële consequenties van deze kadernota;

- De gemeenteraad ook voor het implementeren van dergelijke meerjarige programma’s geraadpleegd dient te worden;

- Door na deze kadernota ook het meerjarig uitvoeringsprogramma aan de raad voor te leggen als raadsvoorstel tegemoetgekomen kan worden aan de wens van de raad om grip te houden op de beleidsdoelstellingen;

Besluit:

Aan beslispunt 2 van het raadsvoorstel Kadernota Cultuurparticipatie 2022-2030, kenmerk 9403440 toe te voegen: "en dit meerjarig uitvoeringsprogramma als raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen”.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Ruud Maas, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdD, PVV, SP, CDA, SBU, Denk, VVD

Tegen

S&S, GL, CU, D66, PvdA