Amen­dement Meer licht, lucht en ruimte, minder verdichting


16 juni 2022

Amendement 69/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 juni 2022, gezien het raadsvoorstel vaststelling Visie Strosteeg, kenmerk 9573899

Constaterende dat:

1. De Visie Strosteeg op verzoek van de raad onder meer beoogt stedenbouwkundige randvoorwaarden te stellen voor het Bouwplan Strosteeg 18-36 in de nabijheid van de Springweggarage tot aan de sloop van die garage in 2028;

Overwegende dat:

1. De Visie Strosteeg geen maximum stelt aan het aantal te realiseren woningen aan de Strosteeg 18-36 en ook geen maximale goothoogte en daarmee niet volledig voldoet aan het verzoek van de raad;
2. Met een maximale bouwhoogte van bijna 14 meter en een maximumaantal woningen van 38 absoluut geen sprake is van een inclusieve, gezonde verdichting, zoals bedoeld in de Visie Strosteeg, en dat de menselijke maat geheel ontbreekt;
3. De leefbaarheid van het Strosteeggebied door de overdreven verdichting die plaatsvindt door het bouwplan Strosteeg 18-36 onder druk komt te staan;
4. Blijkens de raadsinformatiebijeenkomst op 17 mei 2022 voor het bouwplan Strosteeg 18-36 in het Strosteeggebied geen draagvlak aanwezig is;

Besluit:

1. Aan het beslispunt toe te voegen:

Dit alles onder de voorwaarde dat ten aanzien van het bouwplan Strosteeg 18-36 sprake zal zijn van meer aansluiting bij de directe omgeving, meer licht, lucht en ruimte en minder verdichting, inhoudende dat:

- in de visie uitgegaan wordt van maximaal drie in plaats van vier verdiepingen;
- aan de visie een maximale goothoogte wordt toegevoegd van 9 meter;
- aan de visie een maximumaantal van 20 woningen toe te voegen;

en de voorliggende visie hierop wordt aangepast.

Hessel Stellinga, CDA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Yvonne Hessel, SP
Gert Dijkstra, EenUtrech
David Bosch, PVV


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA

Tegen

Volt, S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement De raad blijft aan zet bij de uitwerking Kadernota Cultuurparticipatie

Lees verder

Motie Energiezuiniger hoogbouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer