Amen­dement Duur­zaamheid opnieuw in de cultuurnota


21 september 2023

Amendement 75/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2023, gezien het raadsvoorstel Beleidsnota Cultuur en verordening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028, kenmerk 11273065.

Constaterende dat:

1. De gemeente de Global Goals (SDGs) omarmd heeft en in elk beleidsterrein aandacht voor duurzaamheid moet hebben;

2. De noodzaak om duurzaamheidsmaatregelen te nemen in de klimaatcrisis alleen maar toeneemt;

Overwegende dat:

1. Van organisaties die subsidies van de gemeente krijgen inzet verwacht mag worden op het gebied van duurzaamheid in hun eigen bedrijfsvoering;

2. Het binnen de sector niet ontbreekt aan motivatie om aan de slag te gaan met verduurzaming en daarbij aansporing vanuit de gemeente welkom is;

3. Er weliswaar een korte paragraaf is opgenomen in de cultuurnota over duurzaamheid, maar deze wat voorzichtig is en in de praktijk te vrijblijvend uitpakt;

4. Er middels een vergelijkbaar amendement in de vorige cultuurnota duidelijkere eisen zijn gesteld wat betreft duurzaamheid en het logisch zou zijn dezelfde lijn door te zetten in de komende cultuurnotaperiode.

Besluit:

Aan beslispunt 2 (het vaststellen van de Subsidieverordening Cultuurnota 2025 – 2028) van het raadsvoorstel Beleidsnota Cultuur en verordening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028, kenmerk 11273065, de volgende woorden toe te voegen:

, met dien verstande dat op pagina 4 van de subsidieverordening aan de lijst van weigeringsgronden onder artikel 9.2 een weigeringsgrond wordt toegevoegd dat luidt:

de aanvraag niet voldoet aan de eisen wat betreft (hebben van een visie op) duurzaamheid.

En vervolgens, om deze eisen toe te lichten, in de cultuurnota 2025-2028 op pagina 29 onder het kopje duurzaamheid een alinea toe te voegen die luidt:

In lijn met het gemeentelijke beleid en de maatschappelijke noodzaak, wordt van culturele instellingen een duurzame bedrijfsvoering verwacht. De culturele sector kan een voorbeeldrol spelen en duurzame keuzes maken. In een visie op duurzaamheid geven instellingen aan welke concrete en meetbare ambities zij hebben aangaande medewerkers, bezoekers en makers. Te denken valt aan keuzes op het gebied van transport (afbouwen van het aantal autoritten en vliegreizen), inkoop (biologische koffie, schoonmaakmiddelen, bedrijfskleding), catering (vegetarisch en plantaardig), energiegebruik (besparen, hernieuwbaar), afval (geen single use plastics, wel zero waste).

We verwachten kortom dat instellingen actief maatregelen nemen om de eigen ecologische voetafdruk te beperken en dat zij inzichtelijk maken hoe ze hier gedurende de subsidieperiode stappen in zetten. De visitatiecommissie kijkt naar de voortgang van de instellingen en brengt hiermee behoeftes en knelpunten in kaart.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Ruud Maas, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Stevie Nolten, BIJ1
Kirsten Alblas, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Bij1, CDA, CU, EenUtrecht, GL, Partij voor de Dieren, PvdA, Volt

Tegen

D66, Denk, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, SBU, Utrecht Solidair, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Ook in de toekomst geen gebruik van dieren in de cultuursector

Lees verder

Motie Tijd voor een alcoholreclamevrije openbare ruimte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer