Amen­dement Ook in de toekomst geen gebruik van dieren in de cultuur­sector


21 september 2023

Amendement 76/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2023, gezien het raadsvoorstel Beleidsnota Cultuur en verordening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028, kenmerk 11273065.

Constaterende dat:

1. Er middels een eerder aangenomen amendement met dezelfde strekking in de huidige cultuurnota al is opgenomen dat Utrecht de inzet van dieren bij culturele activiteiten nadrukkelijk afkeurt;

2. Tijdens de commissiebehandeling van dit raadsvoorstel de wethouder reeds heeft toegezegd in de voorliggende verordening dit punt wederom op te nemen als weigeringsgrond voor subsidie, maar de raad onverhoopt geen strekt ter vervanging heeft ontvangen en dit daarom wederom via een amendement moet worden toegevoegd;

Overwegende dat:

1. Dieren gehinderd worden in hun natuurlijke gedrag als zij ingezet worden bij uitingen van de culturele sector;

2. Het voorzetten van de huidige beleidslijn om geen subsidie toe te kennen aan instellingen die dieren gebruiken wenselijk is;

Besluit:

Aan beslispunt 2 (het vaststellen van de Subsidieverordening Cultuurnota 2025 – 2028) van het raadsvoorstel Beleidsnota Cultuur en verordening subsidie Beleidsnota Cultuur 2025-2028, kenmerk 11273065, de volgende woorden toe te voegen:

, met dien verstande dat op pagina 4 van de subsidieverordening aan de lijst van weigeringsgronden onder artikel 9.2 een weigeringsgrond wordt toegevoegd dat luidt;

de aanvrager voornemens is om een of meer dieren te gebruiken bij de uitvoering van een of meer activiteiten, met name bij een voorstelling of project.

En vervolgens, om deze eis toe te lichten, in de cultuurnota 2025-2028 op pagina 7 na de laatste zin van de paragraaf “kunst en cultuur in Utrecht” de volgende zin toe te voegen:

Utrecht keurt de inzet van dieren bij culturele activiteiten nadrukkelijk af.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1


Status

Aangenomen

Voor

Bij1, CDA, ChristenUnie, D66, Denk, EenUtrecht, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, SBU, Utrecht Solidair, Volt

Tegen

VVD