Motie Inclu­si­viteit mag wat kosten


21 september 2023

Motie 340/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2023 ter bespreking van Raadsvoorstel Aanpak burgerberaad jaarwisseling

Constaterende dat:

1. Deelnemers aan het burgerberaad jaarwisseling nu iets minder dan 5 euro per uur ontvangen;

2. Dit dermate lage bedrag het waarschijnlijk juist voor mensen met een laag inkomen (die vaak fulltime werken) onaantrekkelijk maakt om hun schaarse tijd voor op te geven en dit waarschijnlijk ook geldt voor mantelzorgers;

3. Er niet feitelijk onderzocht is welk type vergoeding en welke hoogte van die vergoeding zorgt voor een zo groot mogelijke representativiteit van deelnemers aan het Burgerberaad Jaarwisseling;

4. Het voor mensen met jonge kinderen of mantelzorgers moeilijker is om mee te doen;

5. Het sowieso moeilijk is om een goede representativiteit te bewerkstelligen bij burgerberaden;

Overwegende dat:

1. Het voorstel ‘burgerberaad jaarwisseling’ al in een dusdanig vergevorderde fase zit, dat te drastische wijzigingen de voortgang van dit burgerberaad niet ten goede komen;

2. We daarom deze motie niet willen inzetten voor het ‘burgerberaad jaarwisseling’, maar ter voorbereiding op andere burgerberaden;

3. Het ‘burgerberaad jaarwisseling’ een lerend karakter heeft, en de bedoeling is om lessen uit het gehele traject in te zetten bij toekomstige andere burgerberaden;

4. Reeds afgeronde burgerberaden in andere gemeenten en andere landen, kunnen helpen bij het onderzoek uit het dictum;

5. Er veel experts in Nederland te vinden zijn die over de juist vergoeding kunnen adviseren(zoals Eva Roovers, David van Reybrouck en Bureau Burgerberaad);

Draagt het college op:

1. Op korte termijn – in elk geval voordat het eerstvolgende burgerberaad in voorbereiding gaat – te onderzoeken welke hoogte en welk type vergoeding bijdraagt aan de hoogste mate van representativiteit, in het geval van burgerraden in het algemeen.

2. Te onderzoeken in welke mate het aanbieden van mantelzorg en/of kinderopvang bijdraagt aan het verhogen van representativiteit bij burgerberaden;

3. De uitkomsten van dit onderzoek te verwerken in toekomstige burgerberaden van de gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

David Bosch, PVV

Berdien van der Wilt, D66

Bert van Steeg, CDA Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen