Amen­dement Een duurzame huis­bankier, óók bij de BghU


19 mei 2022

Amendement 52/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, gezien het raadsvoorstel zienswijze meerjarenbegroting 2023-2026 BghU d.d. 13 april 2022, kenmerk 9897176

Constaterende dat:

- De BghU bankiert bij ING Bank en dat deze bank volgens de Eerlijke Geldwijzer de minst duurzame, sociale en milieubewuste bank van Nederland is1;

- De BghU, aan wie inwoners van Utrecht jaarlijks veel geld overmaken, hierbij geen voorbeeldfunctie vervult;

- Het college eerder heeft aangegeven dat de gemeente Utrecht van al haar partners verwacht dat zij zich sociaal en milieubewust opstellen;

Overwegende dat:

- De gemeente Utrecht zelf in de afgelopen vier jaar is overgestapt naar een andere huisbankier die beter scoort op duurzaamheid en andere aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Besluit:

Aan beslispunt 1 van Raadsvoorstel zienswijze meerjarenbegroting 2023-2026 BghU, kenmerk 9897176, toe te voegen: met dien verstande dat aan de zienswijze/reactiebrief de volgende alinea wordt toegevoegd:

“De gemeenteraad van Utrecht heeft geconstateerd dat de BghU bankiert bij ING Bank. Deze bank scoort slecht op duurzaamheidsaspecten, zie daartoe bijvoorbeeld de Eerlijke Geldwijzer. De gemeente Utrecht is zelf in de afgelopen jaren vanuit het oogpunt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen overgestapt op een andere huisbankier. Wij doen aan u het nadrukkelijke verzoek ook over te stappen op een duurzamere huisbankier en vertrouwen op een goede afloop. Graag zien wij een terugkoppeling hierover in de eerstvolgende meerjarenbegroting van de BghU.”

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Mahmut Sungur, DENK
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Meike Hellevoort, GroenLinks
Bina Chirino, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdD, SP, S&S, CDA, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV, SBU, VVD