Amen­dement Een goede start is het hele werk!


22 juni 2023

Amendement 30/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023 gezien het raadsvoorstel Startvoorstel Burgerberaad d.d. april 2023, kenmerk 1055034

Constaterende dat:

 1. We als raad hebben ingestemd te gaan starten met een eerste Utrechtse burgerberaad
 2. In de motie die hiertoe opriep is aangegeven dat voor de start van een burgerberaad, een aantal belangrijke randvoorwaarden nodig zijn, waaronder:
  1. een stevig mandaat voor de deelnemers
  2. een samenstelling van het burgerberaad welke een goede afspiegeling vormt door middel van
 3. gestratificeerde loting en het wegnemen van belemmeringen om deel te nemen;
 4. Verschillende wetenschappers, maar ook ervaringen uit het buitenland het belang benadrukken van o.a. een helder mandaat (met vooraf duidelijke criteria om af te wijken van adviezen vanuit inwoners) en openheid over de lotingcriteria voor het beraad1;
 5. In het huidige voorstel deze randvoorwaarden grotendeels zijn opgenomen, maar nog veel ruimte is
  voor interpretatie geven;

  Overwegende dat:

  1. Het belangrijk is dat bij de start van ieder burgerberaad de randvoorwaarden en criteria glashelder zijn, zodat voor inwoners hun mandaat helder is;
  2. De wethouder in het debat van 15 juni 2023 over het burgerberaad heeft toegezegd veel van deze punten meer specifiek uit te werken in het 2e raadsvoorstel bij de start van het eerste burgerberaad, maar dit ook belangrijk is bij beraden in de toekomst en daarom in dit startvoorstel dient te landen;
  3. Het college er voor kiest om het woord mandaat níet te gebruiken vanwege juridische redenen, maar de raad in eerder genoemde motie en in het commissie debat wel heeft uitgesproken dat zij wel belang hecht aan het gebruiken van deze term; juist om deelnemers ook een stevige positie én het vertrouwen te geven vanuit de raad;
  4. Dit allereerst ondervangen kan worden door te spreken over (en te handelen in de geest van) een politiek-bestuurlijk mandaat waarbij de raad altijd haar individuele beslisrecht behoudt, en dus niet uit te gaan van een juridisch mandaat als bedoeld in het bestuursrecht (Artikel 10: 1 Awb).
  5. Dit daarnaast kan worden ondervangen met het formuleren van een duidelijke opdracht en heldere criteria vooraf, waarmee de raad vervolgens kan instemmen;

  Besluit:

  In Beslispunt 1 aan het ontwerpraadsbesluit Startdocument Burgerberaad d.d. april 2023, kenmerk 1055034, de rode tekst over te nemen ter vervanging of aanvulling op de huidige beslispunten:
  a. Voorafgaand aan ieder burgerberaad stelt de raad een duidelijke opdracht vast richting het burgerberaad waarin concrete randvoorwaarden zijn geformuleerd waarop een advies wordt getoetst. Het gaat hier zowel om praktische randvoorwaarden, als ook juridisch en financieel. Als het burgerberaad met adviezen komt die binnen deze randvoorwaarden passen, dan neemt het college en de raad deze adviezen over, met inachtneming van het beslisrecht van de raad. Hiermee geeft de raad het burgerberaad een stevig (politiek-bestuurlijk) mandaat.
  d. Deelnemers zijn representatief voor Utrechtse bewoners. Bij ieder burgerberaad zal het college aan de raad ter besluitvorming voorleggen op welke manier de loting wordt vormgegeven en op welke kenmerken de represensentiviteit wordt gemeten. Zij maakt daarin ook eventuele dilemma’s op het gebied van representativiteit en inclusiviteit inzichtelijk.

  Berdien van der Wilt, D66
  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Rick van der Zweth, PvdA
  Gert Dijkstra, EenUtrecht
  Esma Kendir, S&S
  Ruud Maas, Volt
  Fred Dekkers, GroenLinks
  Rik van der Graaf, ChristenUnie
  David Bosch, PVV
  Stevie Nolten, BIJ1
  Bert van Steeg, CDA


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, PvdA, D66, CU, Denk, GL, CDA, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

  Tegen

  VVD, SBU