Motie Goede zorg voor drugs­ver­slaafde mensen


22 juni 2023

Motie 179/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 22 juni 2023, ter bespreking van Wijziging van de APV Utrecht 2010, verbod op openlijk harddrugsgebruik

Constaterende dat:

  1. Utrecht goede zorg en opvang wil bieden aan kwetsbare harddrugsgebruikers;

Overwegende dat:

  1. Met de huidige intensieve zorgaanpak kwetsbare harddrugsgebruikers onvoldoende worden bereikt;
  2. Een harddrugsverbod wordt voorgesteld om drempels op openlijk gebruik buiten te verhogen en gebruikers te bewegen naar de beschikbare voorzieningen;
  3. Het nog valt te bezien of met een harddrugsverbod de groep kwetsbare harddrugsgebruikers wel voldoende wordt bereikt of dat aanvullende maatregelen op het gebied van zorg nodig zijn;
  4. Het college heeft toegezegd het zorgaanbod voor drugsverslaafde mensen te evalueren en te bezien of dit toereikend is of dat aanvullend aanbod zoals bijvoorbeeld een extra gebruikersruimte of extra veldwerk nodig is;

Draagt het college op:

  1. Het totale zorgaanbod voor drugsverslaafde mensen met aanbieders, gebruikers en onafhankelijke belangenbehartigers te evalueren en zo scherper in beeld te krijgen wat drugsverslaafde mensen in Utrecht nodig hebben;
  2. Inzichtelijk te maken wat er eventueel aanvullend nodig is en daar bij de programmabegroting op terug te komen

Ilse Raaijmakers en Hester Assen, PvdA
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks
Gert Dijkstra, EénUtrecht
Esma Kendir, Student & Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen