Amen­dement Een paleis voor de muziek. Conclusies reken­ka­mer­on­derzoek TivoliVre­denburg


17 maart 2016

Amendement 4/2016

De Gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 17 maart 2016, ter bespreking van agendapunt 6; het Rekenkameronderzoek: 'Een paleis voor de muziek. Een onderzoek naar de bouw en exploitatie van Muziekpaleis TivoliVredenburg'.

Constaterende dat:

 • de exploitatie van TivoliVredenburg forse incidentele en structurele tegenvallers heeft, die deels veroorzaakt zijn door problemen met het gebouw en deels door de hoge (huisvestings) kosten.
 • Bij gelijkblijvende programmering, activiteiten en subsidie er volgens de rekenkamer geen sluitende exploitatie mogelijk is.
 • Voor de gemeente in meerjarig perspectief sprake is van aanzienlijke financiële risico's

Overwegende dat:

 • de Gemeenteraad voor de beoordeling en weging van aanvragen van culturele ondernemers in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 een adviescommissie heeft aangesteld;
 • cultuurpolitieke en financiële aspecten in de Cultuurnota 2017-2020 zijn opgenomen als criteria en uitgangspunten;
 • het college het Onderzoeks- en Adviesteam TivoliVredenburg heeft aangesteld om te bezien hoe de exploitatie van TivoliVredenburg sluitend gemaakt kan worden;
 • daarmee de inhoudelijke, politieke en procesmatig behandeling van de cultuurpolitieke en financiële aspecten voldoende zijn gewaarborgd.

Besluit:

1. Beslispunt 3 te wijzigen in: "Bij de voorjaarnota de verschillende rapportages (uitkomsten Onderzoeks-en Adviesteam TivoliVredenburg, Advies Cultuurnota en voorstel van College) in samenhang te bespreken en de financiële kaders vast te stellen. De cultuurpolitieke afwegingen in samenhang met het voorstel voor het Cultuurconvenant 2017-2020 vast te stellen."

2. Als beslispunt toe te voegen: " De volgende conclusies te verbinden aan het rekenkamerrapport:

 • 1. Dat het Muziekpaleis TivoliVredenburg steeds duurder is geworden. In 2006 werden de kosten voor bouw en inrichting geraamd op € 98,6 miljoen, in 2015 gaat het om circa € 158 miljoen.
 • 2. de governance van de gemeente bij de realisatie van het Muziekpaleis onvoldoende effectief was;
 • 3. het bouwproces onvoldoende was verbonden met de voorbereiding van de ingebruikname ervan;
 • 4. de hoge ambities met het Muziekpaleis onhelder zijn uitgewerkt en onderbouwd;
 • 5. er sprake is van een complexe subsidierelatie en geen eenduidige sturing bij de subsidietoekenning;
 • 6. een financieel gezonde exploitatie van het Muziekpaleis om duidelijke keuzes en inzet vraagt voor de benutting van het gebouw en de verwerving van extra inkomsten. De exploitatie blijkt structureel duurder dan was ingeschat. Bij een gelijkblijvende programmering, activiteiten en subsidie is geen sluitende exploitatie mogelijk.

3. Als beslispunt toe te voegen: " Verder, op basis van het Rekenkameronderzoek, aan te bevelen dat:

a. bij stedenbouwkundige ambities de maatschappelijke vraag naar en van geplande functies leidend dient te zijn;

b. bij gemeentelijke ambities eenduidige gemeentelijke governance te hanteren (zoals het betrekken van beleidsverantwoordelijken) zodat voor alle relevante partijen duidelijk is wat de maatschappelijke ambities en kaders zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

André van Schie, VVD
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Aline Knip, D66
Hilde Koelmans, SP
Cees Bos, SBU
Steven de Vries, GroenLinks
Marloes Metaal, CDA
Marleen Haage, PvdA
Steven Menke S&S
Maarten van Ooijen, CUStatus

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen