Amen­dement Een start­budget voor de Groene Verant­woor­dingsdag


6 juli 2023

Amendement 58/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van de Voorjaarsnota.

Constaterende dat:

1. Het college de CDA motie rondom het idee van een Groene Verantwoordingsdag heeft overgenomen en daarop vervolgens enkele raadsleden tijd hebben geïnvesteerd in het bespreken van de mogelijke invulling met enkele ambtenaren;

2. Het college hierop een brief heeft gestuurd die reeds is geagendeerd voor een commissiedebat na het zomerreces;

3. De kans zich nu voordoet om een startbudget mee te geven van 10.000 euro vanuit de afroming van het CDA fractiebudget dankzij een recent besluit in de gemeenteraad over de egalisatiereserve.

Overwegende dat:

1. Het CDA Utrecht en diverse andere partijen het van belang vinden dat het college snel werk maakt van voorbereidingen van de eerste editie van de Groene Verantwoordingsdag;

2. Een startbudget mogelijk dit proces wat kan versnellen en de eerste editie mogelijk maakt.

Besluit:

Het volgende beslispunt toe te voegen:

a. De eerste Groene Verantwoordingsdag te organiseren in 2024, bij voorkeur gekoppeld aan de begrotingscyclus, in lijn met de ideeën die staan beschreven in de eerdere motie;

Hiertoe

b. Het vrijgekomen budget van 10.000 euro van het fractiebudget van CDA Utrecht in te zetten.

Jantine Zwinkels, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, PvdA, D66, CU, GL, CDA, S&S

Tegen

Bij1, VVD, Denk, SBU, PVV