Amen­dement: Een voed­sel­agenda; komt voor de bakker?


9 november 2023

Amendement 102/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van de Programmabegroting 2024,

Constaterende dat:

1. Het college in het coalitieakkoord stelt dat er werk gemaakt gaat worden van een voedselagenda;

2. Het college in 2021 reeds heeft toegezegd om aan de slag te gaan met de desbetreffende voedselagenda, maar deze na inmiddels al 2 jaar nog niet van de grond is gekomen;

3. Er vanuit Volksgezondheid geen middelen worden vrijgemaakt voor het uitwerken van de voedselagenda.

Overwegende dat:

1. Voedsel en de eiwittransitie een onderdeel gaan zijn van de klimaatvisie, maar daarnaast een losstaande en uitgebreide voedselagenda zoals toegezegd in 2021 nodig is;

2. Er in onze stad meerdere mooie initiatieven zijn die zich inzetten voor het verduurzamen van de voedselketen;

3. Een Utrechtse voedselagenda bijdraagt aan het vormgeven van een lokale, duurzame en kortere voedselketen en daarmee een gezond voedselaanbod voor onze inwoners en het tegengaan van voedselverspilling.

Besluit:

De Programmabegroting 2024 d.d. 9 november 2023 (10406834) vast te stellen, met dien verstande dat

- Beslispunt 5 gewijzigd wordt in:

5. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves van per saldo 49,8 miljoen euro positief voor het jaar 2024, bestaande uit toevoegingen aan reserves van 59,4 miljoen euro en onttrekkingen aan reserves van 109,5 miljoen euro (waaronder €100.000,- uit de Algemene Reserve ten behoeve van de in te stellen bestemmingsreserve Voedselagenda), vast te stellen.

- En beslispunt 6 gewijzigd wordt naar:

6. Een reserve Aanpak Luchtmaatregelen in te stellen om de uitgaven van het Uitvoeringsprogramma lucht te egaliseren en daarmee te reserveren voor het uitvoeren van het pakket aan maatregelen in de stad en een bestemmingsreserve Voedselagenda in te stellen, met als doel de uitgaven voortvloeiende uit de in 2024 op te stellen beleidsnota Voedselagenda en het daaraan gerelateerde Uitvoeringsprogramma van dekking te voorzien.

- De raad over het opstellen en de uitvoering van de voedselagenda (waaronder de gekozen prioriteiten) te informeren voor het einde van Q2 2024.

En gaat over tot de orde van de dag.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Bij1, CDA, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, Volt

Tegen

ChristenUnie, D66, Denk, GroenLinks, PvdA, S&S, SBU, Utrecht Solidair, UtrechtNu!, VVD