Amen­dement Fonds voor jongeren met proble­ma­tische schulden


30 juni 2016

Amendement 28/2016

De gemeenteraad, bijeen op 30 juni 2016 ter besluitvorming over de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

 • Uit onderzoek van het Nibud[1] blijkt dat 42 procent van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar één of meer schulden of betalingsachterstanden heeft;
 • Onderzoek van Pantera in opdracht van het ministerie van SZW[2] aantoont dat landelijk 304.000 jongvolwassenen (dat is 14,5% van alle 18 t/m 27 jarigen) risicovolle schulden hebben;
 • Door het gebrek aan (voldoende) afloscapaciteit bij jongeren relatief beperkte schuldbedragen heel snel op kunnen lopen en problematisch worden.

Overwegende dat:

 • Er in Utrecht 62.126 jongeren in de leeftijd van 18 t/m 26 wonen. 14,5% hiervan, ruim 9000 jongeren, risicovolle schulden kan hebben;
 • Niet alleen de primaire schuld, maar het opstapelen van de kosten, boetes en het niet kunnen aflossen van de primaire schuld zorgt voor een escalatie van de problemen;
 • Door het tijdig opkopen van de schulden voorkomen kan worden dat de problemen van de jongeren groter worden;
 • Er in het land diverse initiatieven zijn om te voorkomen dat jongeren verder in de problemen komen door hun schulden op te kopen;
 • Het opkopen van schulden een effectief instrument kan zijn binnen een bredere aanpak van de schuldenproblemen van jongeren, waarbij aandacht wordt besteed aan het voorkomen van nieuwe schulden (lerend vermogen) en eigen verantwoordelijkheid;
 • De opgekochte schulden worden omgezet in een zachte lening die terug betaald moeten worden, waardoor het fonds zoveel mogelijk een revolverend karakter moet krijgen.

Tevens constaterende dat:

 • In de voorjaarsnota 2015 op pagina 28 bij Werken aan werk, voor internationale profilering in 2016 en 2017 een bedrag van 560.000 euro is ingeboekt;
 • In de Voorjaarsnota 2016 op pagina 36 een bedrag van 600.000 euro wordt gereserveerd voor Versterking imago en concurrentiepositie Utrecht vanaf 2017;
 • In de toelichting staat dat het gaat om een prolongatie van de bijdrage in 2016 en 2017 die eerder beschikbaar is gesteld;
 • Hier sprake is van een dubbelboeking van 560.000 euro in het jaar 2017 en daarmee het bedrag van 560.000 euro een andere bestemming kan krijgen.

Besluit:

Beslispunt 4 als volgt te wijzigen:

4. de Voorjaarsnota 2016 en de Eerste Bestuursrapportage 2016 vast te stellen met dien verstande dat:
a) de bijdrage aan de Versterking imago en concurrentiepositie Utrecht in 2017, zoals benoemd in de Voorjaarsnota 2016 op pagina 36 verlaagd wordt naar 40.000 euro.
b) vanaf 2017 een revolverend fonds wordt ingesteld voor het opkopen van problematische schulden van jongeren met een omvang van 560.000 euro en het college op te dragen een voorstel voor de exacte uitwerking van dit fonds aan de raad voor te leggen in het najaar van 2016.

En verzoekt het college:

 • Bij de uitwerking van het fonds in ieder geval aandacht te besteden aan voorwaarden op gebied van verkleinen van de schuld, terugbetalen, voorkomen van nieuwe schulden en de eigen verantwoordelijkheid van de schuldenaren.

Peter van Corler, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Reinhild Freytag, Student & Starter
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Nicole van Gemert, SP
Ruben Post, PvdA
Arjan Kleuver, D66


Status

Aangenomen

Voor

GL, PvdD, S&S, CU, SP, PvdA, D66, VVD, SBU

Tegen

CDA