Motie Start actief met wind- en zonne-energie in polder Rijnenburg


30 juni 2016

Motie 140/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 30 juni 2016, ter gelegenheid van de bespreking van de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

  • Utrecht de doelstelling heeft om in 2030 20% duurzame energie te gebruiken;
  • er een aangenomen motie ligt uit 2011 om te stimuleren om te starten met windenergie in polder Rijnenburg en om alles gereed te maken voor windenergie op deze locatie;

Overwegende dat:

  • een deel van het dictum van de motie uit 2011 nog niet in uitvoering is gebracht;
  • hierbij ook de optie voor grootschalige opwekking van zonne-energie op dezelfde locatie betrokken kan worden.

Draagt het college op:

  • uitvoering te geven aan alle punten uit het dictum van motie M18 uit 2011;
  • en daarom uiterlijk in het najaar van 2016 actief te verkennen of er projectontwikkelaars zijn die zonne- en/of windenergie kunnen gaan realiseren in polder Rijnenburg.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Sander van Waveren, CDA
Reinhild Freytag, Student & Starter
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Bulent Isik, PvdA


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, CDA, S&S, SBU, PvdA

Tegen

GL, VVD, D66, SP