Motie Maak gemeen­te­daken ook toegan­kelijk voor zonne­pa­nelen zónder SDE-subsidie


30 juni 2016

Motie 144/2016

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 30 juni, voor het slotdebat over de Voorjaarsnota 2016,

Constaterende dat:

 • investeringen in zonnepanelen op grote gemeentedaken op dit moment alleen plaatsvinden als er SDE-subsidie voor wordt ontvangen;
 • projecten voor zonne-energie de laatste jaren weinig kans meer maken op Rijkssubsidie door de opzet van de regeling voor stimulering van duurzame energieproductie (SDE);
 • hierdoor de voortgang van het plaatsen van zonne-energiesystemen op grote gemeentedaken wordt verhinderd.

Overwegende dat:

 • de gemeente Utrecht streeft naar zonnepanelen op 10% van alle daken, en hierbij zelf het goede voorbeeld moet geven;
 • grote zonnesystemen hard nodig zijn om de Utrechtse energiedoelstellingen voor 2020 te halen;
 • de terugverdientijd van een groot zonnesysteem mét SDE op 11 jaar ligt, maar ook zonder SDE-subsidie is een systeem uiteindelijk terug te verdienen: op basis van de huidige stroomprijzen is dit ongeveer 25 jaar, terwijl moderne panelen ongeveer 30 jaar meegaan;
 • als zonnepanelen naast stroom ook warmte leveren, wordt de terugverdientijd zonder SDE een stuk korter: binnen 8 jaar is dan haalbaar, zoals we zien bij het zonnesysteem op het dak van het nieuwe Natuurmonumenten-hoofdkantoor;
 • de opbrengst van zonnesystemen ook kan worden verhoogd via de verkoop van stroom aan particulieren via slimme laadpalen voor elektrische auto's.

Spreekt uit dat:

 • Op zoveel mogelijk geschikte gemeentedaken zonnesystemen moeten worden geplaatst.

Draagt het college op:

 • ook andere verdienmodellen, zoals warmte en slimme laadpalen, mee te nemen bij de analyse op welke gemeentedaken zonnesystemen zijn terug te verdienen binnen 15 jaar zónder SDE-subsidie;
 • aanvullend te onderzoeken of zonnesystemen op gemeentedaken met een terugverdientijd langer dan 15 jaar alsnog geplaatst kunnen worden door een andere financiering;
 • de raad hierover te informeren via een commissiebrief voor de PGB2017.

Matthijs Sienot, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie
Bülent Isik, PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen