Amen­dement Geen brug bij de Waal­straat Merwe­dekanaal


7 oktober 2021

Amendement 112/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gezien het Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Merwede en samenhangende besluiten, kenmerk 7104105

Constaterende dat:

1. De gemeenteraad van Utrecht motie 2018/18 heeft aangenomen bij de behandeling van omgevingsvisie deel 1.
a. Deze motie opdraagt om in te zetten op het minimaliseren van het aantal; nieuwe langzaam verkeer-bruggen over het Merwedekanaal
b. Een variant uit te werken waarbij in deelgebied 5 maximaal één nieuwe brug wordt toegevoegd over het Merwedekanaal en deze tot stand te laten komen in nauw overleg met de belanghebbenden (zoals buurtbewoners, scholen, woonbootbewoners en roeiers)

2. De gemeenteraad van Utrecht motie 2018/19 heeft aangenomen (alleen D66 was tegen). Deze motie oproept om:
a. Optimalisatie van de huidige op- en afritten voor de fietser, op Balijebrug en Socratesbrug, op te nemen in de vervolgfase van de Omgevingsvisie
b. De nieuwe brug(gen) zo in te passen dat ze geen belemmering vormen voor de doorfietsroute langs het Merwedekanaal
c. Bij de voorkeursvariant waar in deelgebied 5 maximaal één nieuwe brug wordt toegevoegd over het Merwedekanaal, dan ook nadruk te leggen op het verbeteren van de op- en afritten van de bestaande bruggen.

Overwegende dat:

1. De overwegingen bij de aangenomen motie 2018/18 nog steeds van kracht zijn
2. Bij het opstellen van de variantenstudie over het aantal bruggen in deelgebied 5, het voldoen aan de wensen van de raad, niet als criterium was opgenomen
3. Bij een minimalisatie van het aantal bruggen vooraf rekening gehouden had moeten worden met die opdracht bij de verdere vormgeving van omgevingsvisie en Stedenbouwkundig plan
4. De moties uitgingen van maximaal 1 brug, dat dus ook géén brug had kunnen betekenen

Besluit:

Uit beslispunt 6 van het raadsvoorstel “Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Merwede en samenhangende besluiten”, kenmerk 7104105 te schrappen:

“...realisatie brug Waalstraat...”

Het college op te dragen:

- de onderliggende Stedenbouwkundig Plan, kaartmateriaal en toelichtende teksten van het raadsbesluit hierop aan te passen
- en indien van toepassing de Samenwerkingsovereenkomst in lijn te brengen met dit raadsbesluit

Ingediend door:

Henk van Deún, PVV
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, VVD

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, SBU

Lees onze andere moties

Motie Lagere inkomenseis Merwedekanaalzone

Lees verder

Amendement 6.500 woningen in de Merwedekanaalzone

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer