Amen­dement Geen brug Zijl­diep­straat (Maximaal 1 brug)


7 oktober 2021

Amendement 122/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, gezien het Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Merwede en samenhangende besluiten, kenmerk 7104105

Constaterende dat:

 1. De gemeenteraad van Utrecht motie 2018/18 heeft aangenomen bij de behandeling van omgevingsvisie deel 1.
  1. Deze motie opdraagt om in te zetten op het minimaliseren van het aantal; nieuwe langzaam verkeer-bruggen over het Merwedekanaal
  2. Een variant uit te werken waarbij in deelgebied 5 maximaal één nieuwe brug wordt toegevoegd over het Merwedekanaal en deze tot stand te laten komen in nauw overleg met de belanghebbenden (zoals buurtbewoners, scholen, woonbootbewoners en roeiers)
 2. De gemeenteraad van Utrecht motie 2018/18 heeft aangenomen (alleen D66 was tegen). Deze motie oproept om:
  1. Optimalisatie van de huidige op- en afritten voor de fietser, op Balijebrug en Socratesbrug, op te nemen in de vervolgfase van de Omgevingsvisie
  2. De nieuwe brug(gen) zo in te passen dat ze geen belemmering vormen voor de doorfietsroute langs het Merwedekanaal
  3. Bij de voorkeursvariant waar in deelgebied 5 maximaal één nieuwe brug wordt toegevoegd over het Merwedekanaal, dan ook nadruk te leggen op het verbeteren van de op- en afritten van de bestaande bruggen.

Overwegende dat:

 1. De overwegingen bij de aangenomen motie 2018/18 nog steeds van kracht zijn
 2. Bij het opstellen van de variantenstudie over het aantal bruggen in deelgebied 5, het voldoen aan de wensen van de raad, niet als criterium was opgenomen
 3. Bij een minimalisatie van het aantal bruggen vooraf rekening gehouden had moeten worden met die opdracht bij de verdere vormgeving van omgevingsvisie en Stedenbouwkundig plan.

Besluit:

Uit beslispunt 1 sub D van het raadsvoorstel “Raadsvoorstel Stedenbouwkundig Plan Merwede en samenhangende besluiten”, kenmerk 7104105 te schrappen:

“...en Zijldiepstraat...”

Het college op te dragen:

 • het onderliggende Stedenbouwkundig Plan, inclusief kaartmateriaal en de toelichtende teksten van het raadsbesluit hierop aan te passen
 • en indien noodzakelijk de Samenwerkingsovereenkomst in lijn te brengen met dit raadsbesluit

Ingediend door:

Gertjan te Hoonte, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Eva Oosters, Student & Starter
Jantine Zwinkels, CDA
Tim Schipper, SP
Henk van Déun, PVV


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, SBU, PvdA, VVD

  Tegen

  GroenLinks, Denk, ChristenUnie, D66