Amen­dement Gelijk­vloerse kruising tussen fiets­route Leidseweg/Van Sijpesteijnkade en stads­straat als voor­keurs­va­riant


25 maart 2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, gezien het raadsvoorstel Vaststelling Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein,

Constaterende dat:

1. Het college voorstelt om de kruising tussen fietsroute Leidseweg/Van Sijpesteijnkade en stadsstraat in ongelijkvloerse variant de voorkeur te geven bij de verdere planvorming;
2. In beslispunt 2 expliciet wordt gemaakt dat in het PvE/FO de ongelijkvloerse kruising de voorkeursvariant is;
3. Een onderdoorgang 2,4 miljoen kost;
4. Een onderdoorgang ten koste gaat van openbare ruimte en ruimte voor groen;
5. Extra asfalt op deze plek meer fietsers aantrekt, waarna het ook in de binnenstad onnodig drukker en voller wordt op de fietsroutes, terwijl er alternatieve routes mogelijk zijn;

Overwegende dat:

1. Er uit verkeerskundige modelberekeningen blijkt dat door het aantrekkelijker en sneller maken van routes om de binnenstad heen, fietsers meer alternatieve routes gaan gebruiken, maar dat tegelijkertijd gesteld wordt dat de modellen niet kunnen voorspellen wat het effect is;
2. Deze conclusie geen terechte onderbouwing is waaruit de noodzaak en het ontbreken van andere opties voor een ongelijkvloerse kruising blijkt;
3. Het faciliteren van parkeren bij andere stations en het faciliteren van het gebruik van andere routes, extra asfalt voor een ongelijkvloerse kruising onnodig maakt;
4. Het eerder spreiden van fietsverkeer, in plaats van één fietssnelweg de binnenstad in, een ongelijkvloerse kruising onnodig maakt;

Besluit:

1. Aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel Vaststelling Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp (PvE/FO) Lombokplein, de volgende woorden toe te voegen:

  “met dien verstande dat in het PvE en FO, uitgegaan wordt van de gelijkvloerse kruising als voorkeursvariant en het PvE en FO dienovereenkomstig worden gewijzigd.”

  2. En beslispunt 2 van het raadsvoorstel te schrappen.

  Ingediend door:

  Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
  Rick van der Zweth, PvdA
  Tim Schipper, SP
  Cees Bos, SBU


   Status

   Verworpen

   Voor

   Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, SBU, ChristenUnie, PvdA

   Tegen

   PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, GroenLinks, Denk, D66, VVD