Amen­dement Gezonde mensen en dieren in een dier­proef­vrije REA & ROM


6 februari 2020

Amendement 04/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 6 februari 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Regionale Economische Agenda (REA) 2020-2027, Utrecht Region,

Constaterende dat:

• Er onder beslispunt 1, lid b, bullet ii de ambitie ‘gezonde mensen' benoemd wordt als maatschappelijke opgave,
• In de Regionaal Economische Agenda de ambitie wordt uitgesproken om meer te investeren in Life Sciences;

Overwegende dat:

• Mensen niet de enige levende wezens zijn in onze regio, maar dat ook dieren aandacht verdienen,
• Er nog altijd dierproeven worden uitgevoerd binnen onder meer de Life Sciences, die als cluster extra aandacht krijgt in de REA,
• Dierproeven voor verschrikkelijk lijden voor honden, konijnen, apen en vele andere dieren in proefdiercentra zorgen en dierproeven totaal niet efficient zijn
• Utrecht middels de REA een groene, gezonde en slimme economie wil creëren, en dat dierproeven daar niet bij passen,
• Er inmiddels goede alternatieven voor dierproeven bestaan, waardoor in een gezonde omgeving voor mens en dier daarom geen dierproeven hoeven plaats te vinden,
• Zowel REA als ROM investeringen op het gebied van dierproeven niet expliciet afwijst;

Besluit:

• Beslispunt 1, lid b, bullet ii van het raadsvoorstel Regionale Economische Agenda (REA) 2020-2027, Utrecht Region (luidende: ‘gezonde mensen'), te wijzingen in:

"gezonde mensen en dieren",

en dientengevolge alle vergelijkbare formuleringen in de bijbehorende documenten overeenkomstig te wijzigen,

• Aan beslispunt 1 ("het instemmen met de Regionale Economische Agenda (REA) 2020-2027") , het volgende toe te voegen:

Met dien verstande dat aan paragraaf 2. ‘Gezonde mensen' op pagina 13-14 van de REA een afsluitende zin toegevoegd wordt die luidt:

"De regio Utrecht kiest er heel expliciet voor om geen dierproeven toe te staan in het kader van deze agenda, en investeringen in dierproeven ook uit te sluiten in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)."


Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Denk, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), PvdA

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Groei tot aan het ecologisch plafond

Lees verder

Motie Hindersteinlaan diervriendelijk en klimaatadaptief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer