Amen­dement Green deal: de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is


19 maart 2015

Amendement 16/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

  • Er een teruggang is waargenomen met betrekking tot de biodiversiteit in Utrecht, in het bijzonder de gebouwbewonende soorten (vleermuizen, stadsvogels);
  • (Nieuw)bouwprojecten en bomenkap negatieve impact kunnen hebben op de biodiversiteit in een gebied en de Flora- en faunawet daarom diverse maatregelen voorschrijft;

Overwegende dat:

  • Het College aan een Green Deal werkt waarvan de inhoud ten tijde van de commissievergadering over de Kaderbrief Dierenwelzijn nog niet bekend was;
  • Er momenteel over de Green Deal onderhandeld wordt zonder achterliggend mandaat van de Raad;
  • De Raad daarom nog niet in staat is zich een oordeel te vormen over de vorm, reikwijdte, doelen en resultaten van het voorgenomen beleid;

Voorts constaterende dat:

  • Het nieuwe voorstel wel een verbetering moet zijn voor de biodiversiteit ten opzichte van de huidige situatie;
  • de Raad ook in staat moet zijn om dit te beoordelen en zich er over uit te spreken;

Besluit een beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen dat luidt:

[5] In een voorstel aan de Raad terug te komen op de inhoud van de Green Deal en de eventueel daaruit voortvloeiende plannen

B. Paardekooper E. van Esch A. Kleuver K. Bouazani H. Koelmans M. Metaal
GroenLinks Partij voor de Dieren D66 PvdA SP CDA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Van ambitie naar concrete resultaten Dierenwelzijnsbeleid

Lees verder

Motie Plaats voor een chemisch bedrijf in woongebied De Meern?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer