Amen­dement Van ambitie naar concrete resul­taten Dieren­wel­zijns­beleid


19 maart 2015

Amendement 18/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel "actualisatie Dierenwelzijnsbeleid",

Constaterende dat:

  • het college voor de actualisatie Dierenwelzijnsbeleid geen inzicht geeft in de beoogde doelstellingen, effectindicatoren en prestatie-indicatoren ten aanzien van de ambities op het gebied van dierenwelzijn;
  • het college verzoekt in te stemmen met het opstellen van een jaarlijkse rapportage over dierenwelzijn.

Overwegende dat:

  • Het college geen doelen heeft omschreven ten aanzien van dierenwelzijn;
  • Voor de jaarlijkse rapportage onduidelijk is waarop de gemeenteraad haar controlefunctie kan uitoefenen.
  • In het belang van het uitoefenen van de controlefunctie van de gemeenteraad het formuleren van concrete en afrekenbare doelstellingen of prestatie-indicatoren op de uitvoering van het beleid noodzakelijk is.

Besluit een beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen dat luidt:

"5. In te stemmen dat bij de eerstvolgende voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn concrete en afrekenbare doelstellingen met bijbehorende prestatie-indicatoren geformuleerd zijn voor de ambities ten aanzien van dierenwelzijn."

En gaat over tot de orde van de dag.

G. Bouazani E. van Esch B. Paardekooper H. Koelmans C. Bos
PvdA Partij voor de Dieren GroenLinks SP Stadsbelang Utrecht


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, SBU, CU, S&S, D66

Tegen

VVD, CDA