Amen­dement Groen is er ook voor biodi­ver­siteit


12 maart 2020

Amendement 39/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 12 maart 2020, ter bespreking van het Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Veldhuizen, De Meern,

Constaterende dat:

-In hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan het doel van de functie groen beschreven wordt;

-Hierbij voorzieningen voor mensen beschreven worden, maar niet expliciet gemaakt wordt dat een doel van groen ook is dat dieren daar schuilgelegenheid en voedsel vinden en dat groen bijdraagt aan de biodiversiteit van Utrecht;

Overwegende dat:

-Door de wereldwijde biodiversiteitscrisis steeds meer plant- en diersoorten het moeilijk krijgen;

-In een verdichtende stad de mogelijkheden om voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid te vinden voor vogels, vleermuizen, insecten en andere dieren steeds beperkter worden;

Besluit:

-Bestemmingsplan Veldhuizen vast te stellen, met dien verstande dat:

o Artikel 5, lid 5.1, wordt uitgebreid met de volgende zin:

Locaties met de functie Groen zijn ook bedoeld voor groen dat een gezond leefklimaat voor flora en fauna vergroot, de biodiversiteit stimuleert en voedsel en schuilgelegenheid biedt aan dieren.

o Aan artikel 5.3 een regel wordt toegevoegd die luidt:

5. activiteiten die de biodiversiteit aantasten, met uitzondering van het normale gebruik van het park.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, CDA, GL, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), VVD