Amen­dement Maat­schap­pe­lijke voor­zie­ningen ook voor dieren


12 maart 2020

Amendement 22/2020

De raad van de gemeente Utrecht, in vergadering bijeen op donderdag 12 maart ter bespreking van het raadsvoorstel Koersdocument Leefbare Stad en Maatschappelijke Voorzieningen.

Constaterende dat:

  • In het koersdocument een overzicht gegeven wordt van nnaatschappelijke voorzieningen die nodig zijn voor een gezonde aantrekkelijke samenleving;
  • Naast mensen ook dieren in deze stad wonen;
  • In het koersdocument niets staat over voorzieningen voor dieren;

Overwegende dat:

  • Ook voorzieningen voor dieren nodig zijn in een gezonde aantrekkelijke stad en het een sociaal-maatschappelijke opgave is ook daarmee rekening te houden;
  • Men bij voorzieningen voor dieren kan denken aan bijvoorbeeld opvangcentra, klinieken of hondenspeelweides;
  • Dit soort voorzieningen ook bijdragen aan het welzijn van de baasjes van dieren, aan sociale cohesie en aan veerkrachtige buurten;

Besluit:

  • Aan beslispunt 3 van het raadsvoorstel toe te voegen:

De laatste zin van de tekst onderaan het kopje "Veerkrachtige buurten ontwikkelen met een bloeiend maatschappelijk leven" op pagina 6 van het koersdocument wordt aangevuld met de woorden: "en ruimte voor voorzieningen voor dieren"

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Dimitri Gilissen, VVD


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen