Amen­dement Groen is groen en dat leggen we goed vast


18 juni 2020

Amendement 73/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 18 juni 2020, ter bespreking van het raadsvoorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Kop Beurskwartier’.

Constaterende dat

  • De bebouwing op deze locatie haar bijzondere uitstraling vooral dankt aan de groene aankleding van de gevels;
  • De groene gevels, mits goed samengesteld en goed onderhouden, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan lokale biodiversiteit en klimaatadaptatie;
  • Het behoud van die groene aankleding in het bestemmingsplan nauwelijks geborgd is, omdat onder verschillende termen naar groendocumenten wordt verwezen, waarbij de looptijd beperkt is en/of, zoals in het bestemmingsplan de containerbegrippen ‘robuust en duurzaam’ wordt gebruikt.

Overwegende dat

  • Groenonderhoud aan gevels een grote kostenpost kan zijn, daardoor snel tot bezuinigingen kan leiden en daarmee de uitstraling te niet kan doen;
  • De groene uitstraling en het behoud daarvan op deze plek van het grootste belang is en daarmee ook door de raad vastgelegd moet worden.

Besluit:

  • Artikel 3.8 op te delen in twee leden, waarbij het tweede lid nieuw is en het geheel daarna als volgt luidt:

3.8 Voorwaardelijke verplichting groenvoorzieningen gebouwen

1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van de gebouwen als bedoeld in artikel 3.2.1 wordt uitsluitend verleend als de gebouwen zijn voorzien van een robuuste en duurzame groenvoorziening overeenkomstig een daarvoor bij de aanvraag in te dienen groenstructuurplan.

2. De groenvoorziening, zoals bedoeld in lid 1, moet in stand worden gehouden conform de verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende bijlagen en toekomstige wijzigingen daarvan.

Sander van Waveren, CDA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Maarten Koning, D66
Marijn de Pagter, VVD
Erwin Virginia, GroenLinks
Jan Wijmenga, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Groen in en rondom de stad

Lees verder

Amendement Natuur & ecologie in balans met sport & recreatie in Maarschalkerweerd

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer