Amen­dement Natuur & ecologie in balans met sport & recreatie in Maar­schal­ker­weerd


9 juli 2020

Amendement 78/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel ‘Raadsvoorstel Vaststelling Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd’,

Constaterende dat:
-in het ontwikkelperspectief het in balans houden van verdichting en vergroening als doel geformuleerd is;
-in het ontwikkelperspectief in hoofdstuk 4 de ambitie voor Maarschalkerweerd geformuleerd is als gebied waar sporten, recreëren, cultuur en natuur samenkomen;
-daarbij plek voor sporten, ontmoeten en recreëren nadrukkelijker uitgewerkt is dan plek voor dieren en planten;

Overwegende dat:
-de biodiversiteit wereldwijd onder druk staat en dat ook in de groeiende stad Utrecht de biodiversiteit steeds meer in het geding komt;
-Maarschalkerweerd niet alleen een gebied moet worden waar mensen graag komen, maar er ook ruimte moet zijn waar natuurwaarden de boventoon voeren;
-het daarom belangrijk is dit gelijkwaardig te benoemen in de ambitie voor het gebied;

Besluit:

-aan beslispunt 1 van het raadsvoorstel toe te voegen: , met dien verstande dat:

Op pagina 27 van het ontwikkelperspectief, tussen de zinnen:

Voor diverse flora en fauna is het een uniek leefgebied.” en “Stadion Galgenwaard ligt als een stedelijk podium aan de Kromme Rijn waar (top)sport, gezondheid, wonen, werken, verblijven en ontmoeten samengaan in een hoogwaardig openbaar gebied.”,

De volgende zinsnede wordt toegevoegd:

Niet in het gehele gebied zijn wandel- en vaarroutes voor recreanten. Er is ook plek waar dieren rust kunnen vinden. Op die plekken hebben natuurwaarden en rust prioriteit boven sport en recreatie.

En op pagina 27 de zin:

Tegelijkertijd draagt het bij aan een actuele stedelijke opgave: verstedelijking en groen in balans.”,

wordt vervangen door:

Tegelijkertijd draagt het bij aan actuele stedelijke opgaven: verstedelijking en groen in balans, klimaatadaptatie en beschermen en vergroten van de biodiversiteit.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Groen is groen en dat leggen we goed vast

Lees verder

Discriminatie van zwarte, migranten-, vluchtelingen- en bi-culturele meiden en vrouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer