Amen­dement Groen­com­pen­satie Kruis­vaart­kwartier


26 april 2018

Amendement 22/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier,

Constaterende dat:

 • De verwachting is dat er 111 volwassen bomen gekapt moeten worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken.
 • De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;
 • In hoofdstuk 5 van het bestemmingsplan wordt beschreven wat de kenmerken zijn van de flora en fauna die moet verdwijnen, maar dat de beschrijving van de compensatie daarvan vaag blijft.

Overwegende dat:

 • Het voor het in stand houden van de ecologische waarde van het gebied veel verschil maakt welke groene inrichtingskeuzes er gemaakt worden;
 • Een gevarieerde bomenrij langs de Kruisvaart waardevol is voor de geleiding van vleermuizen;
 • Het realiseren van voldoende struikgewas schuilplaats biedt aan grondgebonden zoogdieren zoals egels en muizen;
 • De juiste keuze in bomen en planten voedsel biedt aan vogels en andere dieren, bijvoorbeeld biologische kruiden en bloemen voor wilde bijen en vlinders;
 • Het daarom van groot belang is om voor de groencompensatie soorten te kiezen op basis van hun ecologische waarde;
 • Groene daken en gevels bij kunnen dragen aan biodiversiteit, maar ook aan het opvangen van regenwater en het tegengaan van hittestress;
 • Een ecologisch en klimaatadaptief waardevolle groencompensatie gewaarborgd kan worden door deze expliciet te maken in het bestemmingsplan.

Besluit:

 • Aan paragraaf 5.12, na de zinsnede: “Ook de binnenterreinen en de overgang van de straat naar de busbaan krijgen een groene karakteristiek.”, op pagina 49 van het bestemmingsplan de volgende alinea toe te voegen:

De klimaatadaptieve en ecologische waarde die binnen het plangebied vertegenwoordigd is, blijft zoveel mogelijk in stand. Daartoe vindt op verschillende manieren compensatie plaats. Bij de soortkeuze voor aan te planten bomen en struiken wordt gekozen voor biodiverse en inheemse soorten. Bomen, bloemen en planten voorzien in voedsel of schuilgelegenheid voor dieren. Het aan te planten groen, zowel grondgebonden als dak- en gevelgroen, heeft goede eigenschappen om bijvoorbeeld hittestress tegen te gaan en bij hevige regenbuien water vast te houden.

De groencompensatie wordt per bouwfase, zo snel mogelijk na afronding van de bouwfase, gerealiseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, S&S, PvdA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), Denk, SBU

Tegen

D66, VVD, CDA, CU

Lees onze andere moties

Actuele motie Kinderpardongemeente

Lees verder

Motie Vleermuisvriendelijk Kruisvaartkwartier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer