Motie Vleer­muis­vrien­delijk Kruis­vaart­kwartier


26 april 2018

Motie 78/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier,

Constaterende dat:

 • De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;
 • Het plangebied Kruisvaartkwartier door de aanwezigheid van bomen en de structuur die de Kruisvaart biedt een geschikte biotoop is voor vleermuizen;
 • In het veldonderzoek dat bij dit bestemmingsplan is uitgevoerd, wordt bevestigd dat het gebied als vlieg- en foerageerroute voor de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis en laatvlieger dient;
 • Keuzes met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte in de toekomstige bestemming kunnen waarborgen dat vleermuizen die nu in het gebied leven, vliegen en voedsel vinden, dit ook nog steeds kunnen doen ná de ontwikkeling van het gebied

Overwegende dat:

 • Het plangebied deel uitmaakt van de gemeentelijke groenstructuur ;
 • Een gevarieerde bomenrij langs de kruisvaart ook helpt om inkijk in huizen te voorkomen en zo bijdraagt de privacy van oude en nieuwe bewoners ;
 • Vliegroutes van vleermuizen lijnvormige landschapselementen, zoals watergangen en bomenrijen volgen;
 • Dit de mogelijkheid biedt om langs de Kruisvaart door aanleg van een ecologische zone een vliegroute voor vleermuizen te behouden;
 • Er in dit geval rekening gehouden dient te worden met verlichting door de natuurzone niet te verlichten door straatlantaarns of uitstraling van verlichting in of op gebouwen;
 • Het ook voor de huidige en toekomstige menselijke bewoners leuk en leerzaam is als er vleermuizen in de omgeving voorkomen.

Draagt het college op:

 • Langs de kruisvaart een ecologische zone in te richten, met name gericht op het in stand houden van een vliegroute voor vleermuizen en de stadsecoloog te betrekken bij de exacte inrichting van deze zone.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


Status

Overgenomen

Voor

Tegen