Motie Groen Kruis­vaart­kwartier


26 april 2018

Motie 77/2018

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 26 april 2018, ter bespreking van het Raadsvoorstel inzake het bestemmingsplan Kruisvaartkwartier,

Constaterende dat:

 • De verwachting is dat er 111 volwassen bomen gekapt moeten worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken;
 • De beeldimpressies van het te ontwikkelen gebied een wijk laten zien met ontzettend veel steen, met aan de spoorzijde een soort muur die de Dichterswijk afscheidt van de binnenstad, hele kleine tuintjes, en een zogenaamd ringpark dat vrij marginaal is – zeker in vergelijking met al het groen dat er nu is;
 • De biodiversiteit sterk onder druk staat in een groeiende stad;
 • Bomen van grote waarde zijn voor de gezondheid van mensen en dieren, voor het tegengaan van klimaatverandering, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het aanzien van de stad.

Overwegende dat:

 • Substantieel / ‘robuust’ groen goed is voor het geestelijk en fysiek welbevinden van mensen, maar ook van groot belang is voor dieren en planten;
 • Het niet alleen van belang is de 111 bomen te compenseren, maar ook de ecologische waarde die het plangebied vertegenwoordigt in stand te houden;
 • Deze ecologische waarde onder meer bestaat uit de bomen en planten die voedsel bieden aan insecten, vogels en andere dieren; uit het struikgewas dat schuil- en verblijfplaats biedt aan vogels en aan grondgebonden zoogdieren; uit de bomen die CO2 opnemen en de lucht zuiveren;
 • Het plangebied deel uitmaakt van de gemeentelijke groenstructuur.

Draagt het college op:

 • Te zorgen dat er voor alle 111 bomen die gekapt worden één-op-één compensatie plaatsvindt, door de voorwaarde aan de velvergunning te verbinden dat compensatie binnen het gebied uitgevoerd moet worden of dat er een financiële compensatie aan de gemeente wordt verleend waarmee de gemeente binnen het plangebied of op een andere plaats het aantal bomen kan herplanten.
 • Te zorgen dat in het cocreatieproces waarin de groencompensatie met bewoners wordt uitgewerkt, sterke randvoorwaarden opgenomen worden om compensatie van de ecologische en klimaatadaptieve waarde van het verdwenen groen te waarborgen;
 • Zo snel mogelijk het potentieel aan broed-, verblijf- en foerageerplaatsen weer op vergelijkbaar niveau te brengen als voor de woningbouw, door ervoor te zorgen dat de compensatie zo snel mogelijk gerealiseerd wordt nadat een bouwfase is afgerond (dus per bouwfase en niet pas na afronding van het gehele project);
 • De raad op de hoogte te houden van de voortgang en realisatie van de groencompensatie.

En gaat over tot de orde van de dag

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GL, Denk, PvdA, SBU

Tegen

VVD, D66, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), CU, S&S

Lees onze andere moties

Motie Vleermuisvriendelijk Kruisvaartkwartier

Lees verder

Motie Vaststellen collegeprogramma 2018-2022 Ruimte voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer