Amen­dement Groter binnen­terrein achter deel­gebied 4


23 december 2021

Amendement 2021/174

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 23 december 2021 gezien het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise d.d. 23 december 2021 kenmerk 9338039,

Constaterende dat:

 1. In de huidige plannen is opgenomen dat er voortuinen worden gerealiseerd aan de oostkant van de Omloop (deelgebied 4);
 2. Het te realiseren bouwblok van deelgebied 4 daardoor verder oostwaarts wordt gerealiseerd dan wanneer deze zonder voortuinen zou worden gerealiseerd, en dat dit ten koste gaat van (ruimte voor) groen in het binnenterrein;
 3. Op de plek van het huidige binnenterrein tussen de Omloop en de Everard Zoudenbalchstraat bomen, struiken en bloemen in de binnentuin moeten wijken voor de nog te realiseren voortuinen;

Overwegende dat:

 1. De tuinen in het binnenterrein nu een belangrijke functie voor veel soorten vogels en andere dieren vervullen;
 2. De invoering van de maximale snelheid van 30 kilometer per uur in het gebied betekent dat bewoners van de oostkant van de Omloop vrijwel geen geluidsoverlast zullen ervaren in woningblokken die nabij de Omloop worden gebouwd;
 3. Het bijzonder wrang is om een groene oase te slopen voor nog te realiseren ander groen;

Besluit
Beslispunt 2 van het raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Omloop, Laan van Chartroise d.d. 23 december 2021, kenmerk 9338039, als volgt aan te vullen:

"Met dien verstande dat:

1. Deelgebied 4 wordt gerealiseerd zonder voortuinen aan de oostkant van de Omloop, zodat deze net zo dicht aan de Omloop worden gebouwd als de huidige bebouwing;
2. De binnentuinen van deelgebied 4 worden gespaard;
3. Het bestemmingsplan dienovereenkomstig wordt aangepast."


Ingediend door:
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, CDA

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD