Amen­dement Help dieren uit de goot


19 maart 2015

Amendement 15/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

  • Het college bij aanbeveling 34 (“De gemeente neemt in overleg met de Dierenbescherming verkeersmaatregelen op wegen en in goten die door hen worden beheerd met het oog op het beschermen van dieren in het wild”) alleen ingaat op faunapassages onder wegen en langs watergangen.
  • Het college niet ingaat op het aanleggen van Fauna Uittreed Plaatsen (FUP’s) ín de Utrechtse wateren en in en rond Utrechtse goten.
  • Schriftelijke navraag bij een ambtenaar een mooie en duidelijke uitleg opleverde over de maatregelen die de gemeente neemt voor dieren in en rond het water en in en rond goten (zie de tekst bij ‘Besluit’).
  • Het ontbreken van deze uitleg verwarring oplevert bij de lezer over maatregelen voor wilde dieren die migreren in en rond Utrecht.

Overwegende dat:

  • De gemeente Utrecht aangeeft bij werkzaamheden langs oevers en kades ook FUP’s aan te leggen.
  • Dit nog wel eens wordt vergeten bij werkzaamheden.
  • De gemeente al op sommige plaatsen in Utrecht (bijvoorbeeld Lunetten) maatregelen neemt om te voorkomen dat padden en kikkers in goten/straatkolken vallen.

Besluit:

  • M.b.t. beslispunt 2: het antwoord op aanbeveling nummer 34, zoals beschreven in bijlage 2 bij het raadsvoorstel als volgt aan te passen:

Huidige tekst
“Wij voeren deze aanbeveling uit door aanleg en beheer van faunapassages. In Utrecht liggen meerdere faunapassages onder wegen en langs watergangen. (...) Deze worden iedere 5 jaar gemonitord. Dit jaar loopt een 3e ronde van dit onderzoek. De uitkomsten zullen in 2015 beschikbaar zijn.”

Te herschrijven naar (met antwoord ambtenaar van 26 januari 2015):
“Wij voeren deze aanbeveling uit door aanleg en beheer van faunapassages. In Utrecht liggen meerdere faunapassages onder wegen en langs watergangen. Onder faunapassages wordt verstaan: buizen en tunnels onder wegen, ecoducten, looprichels langs pijlers van bruggen en doortrekken van oevers onder bruggen. Ook worden stobbenwallen en schanskorven aangelegd onder snelwegen (beschutting voor dieren voor veilige oversteek). Daarnaast worden FUP’s (Fauna Uitreed Plaatsen) waar nodig gerealiseerd langs oevers. Op plekken waar amfibieëntrek plaatsvindt, zijn voorzieningen in de straatkolken aangebracht, waardoor de dieren uit de straatkolk kunnen klimmen. Deze worden iedere 5 jaar gemonitord. Dit jaar loopt een 3e ronde van dit onderzoek. De uitkomsten zullen in 2015 beschikbaar zijn.”

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Hilde Koelmans, SP
Gadiza Bouazani, PvdA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Brechtje Paardekooper, GroenLinks
Steven Menke, Student&Starter


Status

Overgenomen

Voor

Tegen