Motie Moni­toring verkeers­stromen ontwik­keling 2e Daals­edijk


2 april 2015

Motie 29/2015

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen d.d. 2 april 2015, ter bespreking van het raadsvoorstel 'Ontwikkelvisie en Ontwikkelkader 2e Daalsedijk',

Constaterende dat:

  • In de ontwikkelvisie en de brief van het college van 24 maart jl. bij de verkeersmodellen is uitgegaan van het MUW (Maatregelenpakket Utrecht West

Overwegende dat:

  • Diverse cumulerende verkeersmaatregelen zijn doorgevoerd die mogelijk van invloed zijn op de ontwikkeling 2e daalsedijk en de directe omgeving, zoals de Knijp bij het Merwedekanaal, de knijp bij het Stationsgebied, de knijp bij Paardenveld;
  • Het van belang is dat besluitvorming en verdere ontwikkeling van het plan op basis van goede verkeerscijfers en met de juiste veronderstellingen plaatsvindt;

Verzoekt het college:

  • Indien uit het toekomstige gemeentelijke verkeer- en vervoersplan blijkt dat de huidige verkeerstellingen onder de ontwikkelingen als gevolg van verkeersmaatregelen negatiever uitpakken voor de directe omgeving van de 2e Daalsedijk, aangepaste kaders voor de ontwikkeling van de 2e Daalsedijk voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Bert Brussaard Eva van Esch Bülent Isik Jolande Uringa
CDA PvdD PvdA CU


Status

Verworpen

Voor

CDA, Partij voor de Dieren, PvdA, ChristenUnie

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, SBU

Lees onze andere moties

Amendement Help dieren uit de goot

Lees verder

Motie Duurzaam onderdoor met de fiets

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer