Amen­dement Houd het Daals­epark vooral groen


9 mei 2019

Amendement 18/2019

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 mei 2019, ter bespreking van het Raadsvoorstel Keuze richtinggevende modellen voor de verdere planontwikkeling Kop Amsterdamsestraatweg-Oude Daalstraat,

Constaterende dat:

• Het Daalsepark een van de laatste nog niet bebouwde grondgebieden met een groen karakter in het Stationsgebied is, en daarmee van belang is voor dier, mens, natuur en leefomgeving;
• het Daalsepark momenteel geen volwaardig park genoemd kan worden;

Overwegende dat:

• Bebouwing in strijd is met de visie die inwoners hebben gegeven;
• Het Daalsepark en haar bomen van groot belang zijn voor luchtkwaliteit en gezondheid;
• Het Daalsepark en haar bomen onderdeel zijn van de door de raad vastgestelde stedelijke groenstructuur, en van belang zijn voor biodiversiteit en een groene verbinding vormen tussen de singel en Utrecht-West;
• Zowel mensen als dieren uit de directe omgeving rust en ruimte vinden in het Daalsepark, wat bijdraagt aan gezond stedelijk leven;
• Er in stationsgebied fase 2, maar ook door toekomstige ontwikkelingen zoals de plannen voor het Westplein en de Daalsetunnel, allerlei mogelijkheden ontstaan om de ruimtelijke en financiële opgaves elders waar te maken;
• De financiële opgave op deze locatie niet haalbaar is zonder aantasting van de stedelijke groenstructuur;

Besluit:

• In beslispunt 1 de laatste zin te wijzigen in: “te besluiten een startdocument voor het ontwikkelen van een leefbaar park op de Kop Amsterdamsestraatweg Oude Daalstraat op te stellen, waarin de drie randvoorwaarden worden losgelaten en het versterken en herstellen van de stedelijke groenstructuur leidend is.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Henk van Deún, PVV


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD