Amen­dement Houd Kögllaan groen


4 februari 2021

Amendement 6/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 februari 2021, gezien het raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder, kenmerk 8081240,

Constaterende dat:

-In het vaststellingsrapport wordt voorgesteld om in het bestemmingsplan de bestemming van het pad, de Kögllaan, tussen spoor en tuinen te wijzigen van ‘groen’ in ‘verkeer’;
-De regels van dit bestemmingsplan óók bij de bestemming ‘groen’, een gebruik als fiets- of voetpad toestaan;

Overwegende dat:
-De regels bij bestemming ‘groen’, de omgeving beter beschermen: aanleg van nieuwe ontsluitingswegen of parkeerplaatsen mag bijvoorbeeld niet, en het behoud van biodiversiteit is wél een aandachtspunt;
-De Kögllaan een rustige route is die als gewenste verbinding op de door de raad vastgestelde gemeentelijke groenstructuurkaart gemarkeerd staat;
-Behoud van de functie groen op deze locatie het gebruik van de Kögllaan als fietspad niet belemmert, en behoud van de groene kwaliteiten beter waarborgt;

Besluit:

Aan beslispunt nummer 1 van het raadsvoorstel Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Voordorp-Voorveldsepolder, kenmerk 8081240, het volgende toe te voegen:

-, met uitzondering van de voorgestelde ambtshalve wijziging onder 2.2.1.1. punt 7 in het vaststellingsrapport, waarin voorgesteld wordt om het deel van de Kögllaan dat nu bestemming groen heeft, om te zetten in bestemming Verkeer.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Martijn van Dalen, VVD
Jantine Zwinkels, CDA
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, VVD

Tegen

PVV, SP, PvdA