Amen­dement Kennis­ge­vings­termijn demon­straties niet verlengen


13 oktober 2022

Amendement 87/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, gezien het raadsvoorstel Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2022, d.d. 28 juni 2022, kenmerk 10180456,

Constaterende dat:

1. In beslispunt 1b van het Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2022 de termijn voor het doen van een kennisgeving aan de burgemeester in verband met het houden van een manifestatie wijzigt van 24 naar 48 uur.

Overwegende dat:

  1. Iedereen een grondwettelijk recht op demonstreren heeft en vrij van dat recht gebruik moet kunnen maken, waarbij de gemeente slechts een faciliterende rol heeft;
  2. De gemeente deze faciliterende taken zorgvuldig uitvoert en een grote hoeveelheid demonstraties in Utrecht in goede banen weet te leiden;
  3. Het tijdig aanmelden van een demonstratie voor zowel gemeente als demonstrant zelf belangrijk is, omdat dit de gemeente helpt bij het veilig faciliteren van demonstraties in Utrecht zonder wanorderlijkheden;
  4. Er tegelijkertijd ook, zoals ook beschreven in het rapport van de ombudsman ‘Demonstreren, een schurend grondrecht’, te zien is dat de aanmeldbereidheid van demonstranten afneemt omdat zij hun rechten niet kennen en afgeschrikt (kunnen) raken van aanvullende eisen met betrekking tot het organiseren van de demonstratie vanuit de gemeente;
  5. Een langere kennisgevingstermijn een voorbeeld is van aanvullende, mogelijk afschrikwekkende eisen die gemeenten kunnen stellen aan het organiseren van een demonstratie;
  6. Beleid rondom het uitoefenen van grondrechten zorgvuldig moet worden getoetst alvorens over te gaan tot wijziging, en dat daarbij ook gekeken moet worden naar de onbedoelde bijeffecten van beleid.

Besluit:

Beslispunt 1b ‘’In artikel 2:6, eerste lid wordt ‘24 uur’ vervangen door ‘48 uur’ en wordt in vierde lid ‘een maandag’ ingevoegd.’’ van het raadsvoorstel Besluit tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, partiële herziening 2022 d.d. 28 juni 2022, kenmerk 10180456 als volgt te wijzigen:

‘’In artikel 2.6, vierde lid wordt ‘een maandag’ ingevoegd.’’

Ingediend door:

Mahaar Fattal, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Stevie Nolten, BIJ1
Cees Bos, SBU
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Mahmut Sungur, DENK
Ruud Maas, Volt


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Denk, SBU, GroenLinks, S&S, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA