Amen­dement Kies voor Spoor 2 inzake NRU


16 juli 2020

Amendement 107/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 16 juli 2020 ter bespreking van het Raadsvoorstel Meerjarenperspectief Ruimte 2020,

Constaterende dat:

  • Het college in totaal 39,6 miljoen euro uittrekt voor de verbreding van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU);
  • Het scenario met drie onderdoorgangen hierbij niet gerealiseerd kan worden en er inmiddels ook een tekort van tientallen miljoenen is gecommuniceerd voor NRU met twee en ook één onderdoorgang(en);
  • De verbreding van de Noordelijke Randweg meer autoverkeer naar de stad trekt dan dat het verkeer uit de stad haalt en zelfs mensen van fiets en OV naar de auto jaagt;
  • Die verbreding gepaard gaat met de kap van 1200 bomen en 30.000 extra autobewegingen per dag;
  • Het college inmiddels een Spoor 2 heeft aangekondigd, en wel per raadsbrief d.d. 29 mei 2020, waarbij onderzocht gaat worden hoe de oorspronkelijke bereikbaarheidsdoelstellingen van het project behaald kunnen worden met drie gelijkvloerse kruisingen;
  • De kosten van de NRU ongetwijfeld alleen maar zullen stijgen doordat de bouwmarkt totaal overspannen is en ook de stikstofproblematiek ingrijpend is;

Overwegende dat:

  • Een lobby bij het Rijk voor extra investeringen tijd en geld kost, er geen garanties zijn op succes, en financiële toezeggingen vanuit het rijk mogelijk met ongewenste voorwaardes gepaard gaan;
  • Overvecht bekend staat als een ongezonde wijk, en dat enorme viaducten gaan bijdragen aan extra negatieve invloeden;
  • Bereikbaarheidsoplossingen binnen het aangekondigde Spoor 2 veel minder gepaard gaan met bomenkap en extra asfalt en beton;

Besluit dat:

  • Aan beslispunt 7 “Een eerste verkenning uit te voeren naar een alternatieve oplossing voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) waarbij het uitgangspunt van ongelijkvloerse kruisingen wordt los gelaten, hiervoor € 250.000 beschikbaar te stellen, en deze te dekken uit het voorbereidingskrediet voor de NRU” de volgende passage wordt toegevoegd:

Oorspronkelijke planvorming, inclusief bijbehorende lobby voor dekking, voor de NRU met drie ongelijkvloerse kruisingen als uitgangspunt wordt stopgezet. Oplossingen voor de bereikbaarheid in Overvecht worden vanaf nu gezocht in Spoor 2, zoals aangekondigd in de raadsbrief van 29 mei 2020. De gemeentelijke miljoenen blijven gereserveerd totdat duidelijk is hoeveel precies nodig is voor de alternatieve oplossing met gelijkwaardige kruisingen als uitgangspunt.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD