Motie VTH groeit mee met de drukte in de stad


16 juli 2020

Motie 232/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen ter gelegenheid van de raadsvergadering van 16 juli 2020 ter bespreking van de Kaderbrief 2020,

Constaterende dat:

 • De recreatiedruk op landgoederen en parken steeds groter wordt, mede doordat mensen door de corona-maatregelen meer thuisblijven, en dat dit ertoe leidt dat er vaker schade aan groen ontstaat door bijvoorbeeld zwerfvuil, barbecues en slacklines zonder boombescherming;
 • In de kaderbrief een intensivering van bouwactiviteiten wordt aangekondigd en ook bij bouwactiviteiten vervuiling ontstaat en hierop toezicht en handhaving nodig is;
 • De conclusie van de door het college uitgevoerde steekproef 'Werken rond bomen' (raadsbrief december 2019) was, dat de boombescherming in de helft van de onderzochte bouwlocaties onvoldoende bleek te zijn;
 • Het college ook in het vragenuur van vorige week letterlijk bevestigde dat men het bij VTH zeer druk heeft;

Overwegende dat:

 • Als het aantal bouwprojecten en het gebruik van parken en landgoederen geïntensiveerd wordt, de capaciteit van VTH ook vergroot moet worden;
 • Extra fte weliswaar zal moeten worden ingewerkt, maar deze extra fte uiteindelijk wel kan helpen om de capaciteit bij VTH te verhogen;
 • In de commissiebespreking over de kaderbrief is toegezegd dat het college inzichtelijk gaat maken of extra capaciteit voor toezicht en handhaving nodig is om bomen te beschermen, en of dat tot extra middelen moet leiden;
 • Maatregelen ten gevolg van de corona-maatregelen, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van het voetgangersgebied, gedekt worden uit de vrij te maken middelen voor de gevolgen van de corona-crisis;
 • Er nog steeds met te grote regelmaat meldingen komen van schade aan groen en overlast in parken, als gevolg van bouwactiviteiten en toenemende recreatiedrukte;

Roept het college op:

 • De komende zomer actie te ondernemen om de (meldingen van) schade aan groen en overlast en zwerfafval in parken en landgoederen te voorkomen;
 • De capaciteit voor toezicht en handhaving in parken, op landgoederen en op bouwplaatsen te monitoren en indien nodig op korte termijn uit te breiden;
 • Ten aanzien van schade aan bomen en overlast in parken, het aantal constateringen door toezichthouders en meldingen van bewoners te monitoren en inzichtelijk te maken hoe dit zich verhoudt tot de aantallen meldingen en constateringen in eerdere jaren;
 • De raad hier voor de verzending van de Programmabegroting 2021 over te informeren (aanvullend op de al gedane toezegging over het inzichtelijk maken van de inventarisatie VTH-capaciteit voor het beschermen van bomen).

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, VVD