Amen­dement Klimaat­neu­trale gemeen­te­lijke orga­ni­satie


14 januari 2016

Amendement 1/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 januari 2016 ter bespreking van het raadsvoorstel Energieplan voor Utrecht,

Constaterende dat;

  • Utrecht klimaatneutraal wil zijn in 2030;
  • Om klimaatneutraal te worden ook de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal moet zijn;
  • De bewoners van Utrecht in het Energieplan nadrukkelijk vragen om een voorbeeldrol vanuit de gemeente bij de overgang naar duurzame energie en energiebesparing;
  • Het college in de duiding bij het Energieplan de voorbeeldrol erkent en haar eigen bedrijfsvoering wil verduurzamen;
  • In de voorliggende samenvatting van de kaders het college geen bindende afspraken voor zichzelf vastlegt om die voorbeeldrol vorm te geven.

Overwegende dat;

  • De gemeente wilde eigenlijk al in 2012 een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie zijn, dit toen niet gelukt is, maar het streven zou moeten blijven klimaatneutraal te worden;
  • De gemeente Utrecht al druk bezig is om klimaatneutraal te worden, maar een stok achter de deur nodig is om echt grote stappen te zetten.

Besluit,

  • Beslispunt 2 als volgt te wijzigen:

2. De duiding van het Energieplan vast te stellen inclusief de samenvatting met de kaders met dien verstande dat aan de duiding en de samenvatting met de kaders wordt toegevoegd, dat de gemeente binnen vier jaar een klimaatneutrale gemeentelijke organisatie is, waarbij er flink op energie bespaard wordt, er alleen nog maar duurzame energie wordt gebruikt en het restant aan uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA

Tegen

GL, D66, SP, VVD, CDA, CU, S&S, SBU