Motie Een extra ener­gie­agenda


14 januari 2016

Motie 4/2016

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 14 januari 2016 ter behandeling van het energieplan en de energieagenda’s,

Constaterende dat:

 • Energiegebruik op te splitsen is naar direct energiegebruik (bijvoorbeeld elektriciteit, gas, diesel en benzine) en indirect energiegebruik (energie die ‘verborgen’ zit in aangeschafte producten of diensten: de productie van deze goederen en diensten kost energie en leidt tot CO2 uitstoot);
 • Twee derde van het energiegebruik van huishoudens op een indirecte wijze wordt geconsumeerd en één derde deel van de totale broeikasgassenuitstoot van huishoudens is toe te rekenen aan het consumptiedomein voeding (met name de consumptie van dierlijke eiwitten);
 • Voeding verantwoordelijk is voor meer CO2 uitstoot dan het direct en indirect energiegebruik voor vervoer samen;
 • De wethouder duurzaamheid tijdens de behandeling van het energieplan in de commissie Stad & Ruimte (op 22 september, 1 oktober en 3 december 2015) terecht erkende dat indirect energiegebruik een belangrijke factor is in CO2 uitstoot en klimaatverandering;
 • Een agenda voor het terugdringen van indirect energieverbruik kan bestaan náást (en niet in plaats van) de in energieplan, duiding en agenda’s voorgestelde plannen.

Overwegende dat:

 • In “Utrecht energiek middelpunt van het land”, nu nergens staat aangegeven wat indirect energiegebruik is in relatie tot de klimaatbelasting in Utrecht;
 • Het toevoegen van een hoofdstuk over indirect energiegebruik bijdraagt aan het realiseren van maatregelen ter bevordering van het bewustzijn van indirect energiegebruik en de impact hiervan op milieu en klimaat;
 • Het een gemiste kans is dat voorafgaand aan het stadsgesprek al bepaald is dat hier niet over gesproken zou worden, maar dat dit nog gecompenseerd kan worden door dit in duiding en uitvoering wel te benoemen;
 • Het energieplan, duiding en agenda’s zoals die er nu liggen niet genoeg zijn om een klimaatneutraal Utrecht te realiseren, zeker niet voor 2030. En het daarom noodzakelijk is óók indirect energiegebruik mee te nemen.

Roept het college op om:

 • Het ontbrekende hoofdstuk van het energieplan en duiding, met als onderwerp indirect energiegebruik, te schrijven.
 • Ten gevolge hiervan maatregelen om indirect energiegebruik te beperken op te nemen in de energieagenda’s Eigen organisatie, Wonen, Werken en Lokale initiatieven.
 • Binnen de gemeente een aanjagende voorbeeldrol te vervullen als het gaat om verminderen van indirect energieverbruik en met name de consumptie van dierlijke eiwitten.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU

Tegen

GL, D66, VVD, SP, S&S, SBU, CDA, PvdA