Amen­dement Label B olé olé olé


4 juni 2015

Amendement 28/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 4 juni 2015 ter bespreking van het voorstel inzake de Actualisering Woonvisie Utrecht,

Constaterende dat:

 • Utrecht in 2030 klimaatneutraal wil zijn;
 • In de Woonvisie een tussendoel van 30% energiebesparing in 2020 is opgenomen;
 • Utrechtse woningcorporaties zich al jarenlang gecommitteerd hebben aan de prestatieafspraak voor gemiddeld energielabel B in 2020;
 • Woningcorporaties zich middels hun landelijke koepelorganisatie Aedes hebben gecommitteerd aan het SER-Energieakkoord om in 2020 over de gehele portefeuille een gemiddeld energielabel B te realiseren;

Overwegende dat:

 • De Stichting Utrechtse Woningcorporaties (STUW) bij monde van haar voorzitter heeft laten weten de onder 2. genoemde afspraak niet te kunnen halen.
 • Een gemiddeld energielabel van B over het totaal van de woningportefeuilles van de Utrechtse woningcorporaties een noodzakelijke stap is voor het behalen van het tussendoel 2020.
 • Innovatie en marktontwikkelingen het steeds beter mogelijk maken labelstappen te realiseren.
 • Er veel meer van de ambitie gerealiseerd kan worden door slimmer om te gaan met vernieuwing van de voorraad en synergie van renovatie en verduurzaming.
 • Het ook in Utrecht mogelijk moet zijn om, net als in de rest van het land, de ambitie van gemiddeld label B in 2020 te realiseren.
 • Utrechtse corporaties daarom, bij het maken van prestatieafspraken, moeten worden gehouden aan de eerder gemaakte afspraak voor gemiddeld Energielabel B in 2020.

Besluit - beslispunt 1 als volgt te wijzigen:

 • De Actualisering Woonvisie Utrecht vast te stellen, waarvan de belangrijkste elementen zijn; 1. Het matigen van huren van sociale huurwoningen; 2. Het behoud van een minimale voorraad aan sociale huurwoningen en een minimaal aanbod van huurwoningen in de kernvoorraad; 3. Vergroten van het aanbod van middeldure huurwoningen, 4. Het realiseren van gemiddeld Energielabel B in 2020 en 5. Investeren in de kwaliteit van woningen, maar niet tot elke prijs.

Jolande Uringa, ChristenUnie
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, S&S, D66

Tegen

VVD, SBU