Amen­dement Lombok­plein echt autoluw


7 december 2017

Amendement 72/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 7 december 2017, ter bespreking van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein,

Constaterende dat:

  • Met het vaststellen van de Toekomstvisie Fase 2 Stationsgebied in 2015 een maximum van 15.000 verkeersbewegingen per etmaal is vastgesteld voor het Westplein;
  • Dit in het de nu voorliggende MER zelfs verhoogd is naar 21.400, en in de omgevingsvisie wordt gesproken over 17.000;
  • Het de ambitie van de gemeente Utrecht is om de luchtkwaliteit te verbeteren, om in 2020 een CO2-reductie van tenminste dertig procent te hebben bereikt en in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn. En er te behoeve van deze doestellingen wordt ingezet op een autoluwe stad en een autoluw stationsgebied.

Overwegende dat:

  • 15.000 autobewegingen niet als autoluw kan worden beschouwd en niet in overeenstemming is met de gewenste ruimtelijke kwaliteit van een groen, veelkleurig en levendig Lombokplein. Méér dan 15.000 dat dus zeker niet is;
  • Verkeerskundige maatregelen mogelijk zijn om het aantal autobewegingen op het Westplein verder terug te dringen;
  • Knips, het veel sterker bevorderen van P+R gebruik, het fors terugbrengen van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, het verhogen van de parkeertarieven en het autovrij maken van de binnenstad, voorbeelden zijn van stadsbrede maatregelen die eraan bijdragen het aantal verkeersbewegingen op het Westplein verder terug te dringen.
  • Terugbrengen van het aantal verkeersbewegingen niet per direct te realiseren zal zijn, maar op termijn wel noodzaak is.

Besluit:

Een extra beslispunt toe te voegen dat luidt:

  • Tot het maximeren van het aantal motorvoertuigen over het Lombokplein, waarbij dit maximum vanaf 2030 wordt vastgelegd op 5000 motorvoertuigen per dag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA

Tegen

GroenLinks, VVD, SBU, ChristenUnie, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, D66

Lees onze andere moties

Motie Groene prestatie-indicatoren bij monitoren aantrekkelijk stationsgebied

Lees verder

Amendement Sloop geen goede woningen en houd Beurskwartier groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer