Motie Groene prestatie-indi­ca­toren bij monitoren aantrek­kelijk stati­ons­gebied


7 december 2017

Motie 246/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 7 december 2017, ter bespreking van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein,

Constaterende dat:

  • Er in de omgevingsvisie geen specifieke criteria voor biodiversiteit zijn opgenomen;
  • De criteria met betrekking tot diervriendelijkheid in BREAAM niet aansluiten bij de Utrechtse ecologie en niet concreet en meetbaar zijn;
  • Het college in de raadsbrief van 27 oktober 2017 zegt dat zij afzonderlijke criteria voor diervriendelijk bouwen niet nodig vindt.
  • Er op dit moment bij de behandelingen van voorjaarsnota’s en programmabegrotingen verschillende prestatie-indicatoren bij de doelstelling een “aantrekkelijk stationsgebied” zijn opgenomen, maar geen enkele van deze indicatoren betrekking heeft op duurzaamheid of groen.

Overwegende dat:

  • Er voor andere aspecten, zoals leisure, kantoren, winkels, cultuur en horeca wel harde en meetbare criteria zijn die gemonitord worden.
  • Indicatoren zoals het aantal bomen in dit gebied, het aantal m2 groen en het aantal gebouwbewonende soorten in dit gebied, niet gemonitord worden.

Roept het college op om:

  • Bij het monitoren van de ontwikkelingen en resultaten in het Beurskwartier en Lombokplein, ook heldere criteria met betrekking tot groen en biodiversiteit op te nemen, waaronder in elk geval het aantal vierkante meters openbaar groen;
  • Hierbij onderscheid te maken tussen openbaar toegankelijk groen en bijvoorbeeld dak- en gevelgroen dat niet openbaar toegankelijk is;
  • Hierbij een passende ambitie te formuleren die samenhangt met de toename van andere functies en het aantal bewoners en gebruikers;
  • De informatie met betrekking tot deze groene indicatoren op te nemen in de voorjaarsnota’s en begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, SBU

Tegen

GL, CU, VVD, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, CDA

Lees onze andere moties

Motie Laagste parkeernorm Beurskwartier Lombokplein  

Lees verder

Amendement Lombokplein echt autoluw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer