Amen­dement Neem ecolo­gische en natuur­waarden mee in de scenario's Rijnenburg


6 juli 2017

Amendement 35/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van het startdocument Rijnenburg en Reijerscop.

Constaterende dat:

- Polder Rijnenburg nu een polderlandschap is waar vele beschermde en niet beschermde diersoorten leven;
- Voor het realiseren van een energielandschap in Rijnenburg het verplicht is om een M.E.R. procedure te doorlopen en een Flora-en Faunaonderzoek onderdeel is van die M.E.R.;
- In de uitwerking van de scenario’s het noodzakelijk is om de uitkomsten van het Flora en Faunaonderzoek mee te nemen;
- Maar dat dit flora- en faunaonderzoek zich wettelijk alleen hoeft te richten op beschermde diersoorten en in de plannen in principe ook alleen daarmee rekening gehouden hoeft te worden.

Overwegende dat:

- We in Utrecht niet alleen beschermde soorten maar ook individuele exemplaren van soorten en dieren die niet op de beschermde soortenlijst voorkomen in bescherming moeten nemen;
- Zelfs beschermde diersoorten in de nieuwe Wet Natuurbescherming (beschermde) geen optimale bescherming krijgen;
- Zowel windmolens als zonnepanelen van invloed zijn op het leefgebied van dieren, maar het ook mogelijk is om windmolens en zonnepanelen te plaatsen zonder dieren daarbij verstoord of gedood worden;
- Het onder de Wet Natuurbescherming mogelijk is een ontheffing te krijgen voor activiteiten wanneer schade aan diersoorten gecompenseerd wordt, maar het beter is om schade te voorkomen dan om het te compenseren.

Besluit:

- Aan de opsomming bij beslispunt 3 de woorden “ecologische en natuurwaarden” toe te voegen, waardoor het beslispunt als volgt komt te luiden:

" 3. Initiatiefnemers, bij het opstellen van de scenario’s, te vragen om met inbreng van alle belanghebbenden het optimum te zoeken tussen: de energieopbrengst, de ruimtelijke waarden, ecologische en natuurwaarden, functies in het gebied, financiële participatie en het beperken van hinder om te komen tot voorstellen voor een optimale inrichting van het energielandschap."

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, CU, D66, GL, PvdA, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S

Tegen

VVD, CDA, SBU

Lees onze andere moties

Motie Voordelen efficiënter sportaccommodatie komt ten goede van de sport

Lees verder

Amendement Na afschrijftermijn van 15 tot 20 jaar geen woningbouw in Rijnenburg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer