Amen­dement Meer daad­kracht in Kader­brief Dieren­welzijn


19 maart 2015

Amendement 9/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 19 maart 2015 ter behandeling van de Kaderbrief Dierenwelzijn,

Constaterende dat:

 • In de Kaderbrief Dierenwelzijn bij sommige antwoorden op de aanbevelingen van de Dierenbescherming door de gemeente ‘vaag’ taalgebruik wordt gebruikt dat niet of nauwelijks omgezet kan worden in concrete beloften en doelen.
 • Dit kan leiden tot verwarring bij iedere lezer, maar ook tot onduidelijkheid bij ambtenaren en andere uitvoerders van de dierenwelzijnsmaatregelen.
 • Dit kan betekenen dat sommige maatregelen blijven liggen of niet daadkrachtig uitgevoerd gaan worden.

Overwegende dat:

 • De gemeente Utrecht aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden en zich hiervoor te willen inzetten.
 • Inwoners van Utrecht en andere betrokkenen de gemeente hieraan willen houden en baat hebben bij een duidelijke omschrijving van de doelen en werkzaamheden van de gemeente op het gebied van dierenwelzijn.
 • Wethouder Jansen tijdens de commissie Mens & Samenleving van 19 februari aangaf dat er een informatiepagina over dierenwelzijn komt op de website van de gemeente, met verwijzingen naar externe links en organisaties over dierenwelzijn.

Besluit:

 • M.b.t. beslispunt 2: het antwoord op diverse aanbevelingen, zoals beschreven in bijlage 2 bij het raadsvoorstel als volgt aan te passen:

Hieronder volgt een opsomming van alle aan te passen aanbevelingen

 • Het antwoord op aanbeveling 8 (“De gemeente informeert burgers over het belang van chippen van katten en ondersteunt en faciliteert chipacties voor katten”) aan te passen als volgt:

1. In plaats van “Wij onderzoeken of en hoe wij de aanbevelingen rondom het informeren van burgers kunnen overnemen”, “Wij informeren burgers middels links op de informatiepagina over dierenwelzijn op de gemeentewebsite”.
2. In plaats van “We bekijken of op de website een kopje dierenwelzijn kan worden ingericht”, “We richten op de website een kopje dierenwelzijn in”.
3. In plaats van “Ook bekijken wij of deze activiteiten mede kunnen worden uitgevoerd door de Stichting Utrecht Natuurlijk”, “Wij vragen de Stichting Utrecht Natuurlijk deze activiteiten mede uit te voeren”.

 • Het antwoord op aanbeveling 11 (“De gemeente geeft in haar gemeentegids en op haar website tips over hoe te handelen bij een weggelopen huisdier en plaatst daarbij het telefoonnummer van de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming of andere meldpunten voor vermiste huisdieren”) aan te passen als volgt:

In plaats van “De gemeente zou op haar website kunnen verwijzen naar die organisaties”, “De gemeente gaat op haar website verwijzen naar die organisaties”.

 • Het antwoord op aanbeveling 12 ( “De gemeente speelt een rol bij de uitbreiding van het aantal woonzorg- en verpleeghuizen waar ouderen met hun huisdier welkom zijn of bemiddelt tussen ouderen met een huisdier en directies van woonzorg- en verpleeghuizen”) aan te passen als volgt:

In plaats van “De gemeente zal bekijken of zij kan verwijzen naar zorginstellingen die de mogelijkheid bieden om een huisdier mee te nemen (gemeentegids, website)”, “De gemeente gaat verwijzen naar zorginstellingen, etc”

 • Het antwoord op aanbeveling 25 ( “De gemeente overlegt met de Dierenbescherming over alternatieve methoden, in plaats van doden van dieren, voor het voorkomen van schade en verkeersongevallen binnen de gemeente”) aan te passen als volgt:

In plaats van: “Hierover is momenteel geen afstemming met de Dierenbescherming, maar we staan uiteraard open voor overleg hierover”, “De gemeente zoekt hierover actief afstemming met de Dierenbescherming”.

 • Het antwoord op aanbeveling 27 (“De gemeente biedt financiële ondersteuning aan de TNR-methode van de Dierenbescherming, in het kader van haar wettelijke taak ten aanzien van zwervend aangetroffen dieren”) aan te passen als volgt:

In plaats van “Bij overlastsituaties kunnen vangacties worden ingezet waarbij de TNR-methode wel wordt toegepast”, “Bij overlastsituaties worden vangacties ingezet waarbij de TNR-methode wel wordt toegepast” (hier is bij de gemeente een ‘potje’ voor).

 • Het antwoord op aanbeveling 30 (“De gemeente zorgt ervoor dat diegenen die ruimtelijke ingrepen doen of hierbij betrokken zijn, goed op de hoogte zijn van de geldende gedragscode en volgens deze gedragscode werken”) aan te passen als volgt:

In plaats van “Een regelmatige evaluatie en controle in het veld maken hier onderdeel van uit”, “Een vijfjaarlijkse evaluatie en controle in het veld maken hier onderdeel van uit” (dit is conform de afspraken met het ministerie)

 • Het antwoord op aanbeveling 32 (“De gemeente besteedt in haar bestemmingsplan aandacht aan dierenwelzijn en soortenbescherming”) aan te passen als volgt:

In plaats van “We streven ernaar dit steviger in de huidige werkwijze te verankeren”, “We gaan dit in de huidige werkwijze verankeren”.

Eva van Esch Hilde Koelmans Cees Bos
Partij voor de Dieren SP Stadsbelang Utrecht

Maarten van Ooijen
ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, SBU, CU

Tegen

VVD, CDA, GL, S&S, D66, PvdA