Amen­dement Meer groene daken


25 juni 2015

Amendement 30/2015

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 25 juni 2015, ter bespreking van het Plan Gemeentelijke Watertaken Utrecht 2016-2019,

Constaterende dat:

  • In het Plan Gemeentelijke Watertaken op pagina 6 en 7 staat dat er invulling wordt gegeven aan Motie 118 uit 2014;
  • In het Plan Gemeentelijke Watertaken echter niets staat over het deel van het dictum van deze motie over groene daken;
  • Utrecht in de zomer van 2014 werd getroffen door heftige regenbuien, waarop 602 meldingen binnenkwamen gerelateerd aan wateroverlast en riolering.
  • Het KNMI stelt dat extreme neerslagbuien als gevolg van klimaatverandering de komende jaren zullen toenemen;
  • Het dus belangrijk is om de gemeente Utrecht beter voor te bereiden op de toename van neerslag;
  • In de Amsterdamse wijk Betondorp 400 schuren voorzien van een groen dak om regenwater op te vangen en daar een initiatief gestart is om ook bewoners over te halen preventieve maatregelen te nemen (zoals een regenton op het balkon of in de tuin).

Overwegende dat:

  • Er sprake is van toenemende verstening in Nederlandse steden, onder meer doordat particuliere tuinen in toenemende mate worden bestraat;
  • Tegels en stenen geen regenwater kunnen opvangen en derhalve een groter beslag leggen op het kolken- en rioleringsstelsel;
  • Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 Motie 80 van de Partij voor de Dieren is aangenomen teneinde bewoners te stimuleren meer groene gevels, daken en tuinen aan te leggen;
  • De gemeente Utrecht op haar website bewoners informatie geeft over het aanleggen van groene daken en gevels en het aanvragen van subsidie hiervoor[1].

Besluit - beslispunt 9 als volgt te wijzigen:

We zetten het budget niet alleen in voor het ontvlechten van afvalwater en hemelwatersystemen, maar ook voor het vervangen van niet-functionele verharding door groen en/of oppervlaktewater. Tevens creëren we meer capaciteit voor groene daken op gemeentelijke gebouwen en stimuleren we inwoners van Utrecht groene daken te installeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch
Partij voor de Dieren

[1] https://pki.utrecht.nl/Loket/prodcat/products/getProductDetailsAction.do?name=Groene%2Bdaken%2Ben%2Bgevels%252C%2Bsubsidie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CU

Tegen

GL, VVD, D66, CDA, SBU, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA

Lees onze andere moties

Motie Gooi schoon regenwater niet met het badwater weg

Lees verder

Motie Handhaving hinderlijk en gevaarlijk gestalde scooters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer